۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد ساعت : 7:49 بوقت تهران

 

 

 

محورهای رویداد:

 

. اقدامات الزم برای تامین نیازهای علمی، معیشتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای اعضای هیات علمی

. ارائه خدمات مالی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، مشاوره ای، آموزشی، پژوهشی مستقیما و یا ایجاد موسسات متناسب

. اجرای طرح های علمی، تحقیقاتی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی، عمرانی و خدماتی با استفاده از پتانسیل های موجود

. تهیه بانک های اطلاعاتی، طراحی و اجرای سایت های اینترنتی و کار با اینترنت

. قبول پژوهش های بین المللی

. اجرای نظرسنجی در زمینه های مختلف و ارائه خدمات آماری

. ارائه خدمات در زمینه های تامین منابع انسانی

 

 

کنداکتور: