۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد ساعت : 11:45 بوقت تهران
دومین دوره جایزه ملی توسعه دهنگان اکوسیستم کارآفری لوح زرین کارآفرینی ICT برای تأثیر اجتماعی جشنواره رهبران اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی