۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:59 بوقت تهران
زالی محمدرضا
زالی محمدرضا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
سمت: رییس دانشکده کارآفرینی
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • پژوهش
 • دروس
 • دانشجویان

کتاب‌های تالیفی

 1. mrzali, Mohammad Reza Zali, Bettina Lynda Bastian, and Maryam Mirzaee. "institutional Framework conditions and Entrepreneurial Attitudes and Motivations." : ASers Pubilishing, 2014.
 2. زالی، محمدرضا، سیدمصطفی رضوی ، اسدالله کرد ناییج و جهانگیر یدالهی فارسی . "معرفی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)." : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 1386.
 3. زالی، محمدرضا و سیدمصطفی رضوی . "پژوهشی در زمینه موانع توسعه کارآفرینی در ایران." : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 1387.
 4. زالی، محمدرضا، سیدمصطفی رضوی ، جهانگیر یدالهی و اسدالله کردنائیج . "ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران براساس نتایج برنامه ی سال 2008 دیده بان جهانی." : موسسه کار و تامین اجتماعی، 1389.
 5. زالی، محمدرضا، سیدمصطفی رضوی ، جهانگیر یدالهی فارسی و اسدالله کردنائیج . "ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران." : موسسه کار و امور اجتماعی، 1389.
 6. زالی، محمدرضا، سیدمصطفی رضوی و جهانگیر ید الهی . "خلاصه مدیریتی : ارزیابی فعالیت های کارآفرینانه در ایران بر اساس مدل gem (نتایج برنامه GEM ایران در سال 1387و 1388." : موسسه کار و امور اجتماعی، 1389.
 7. زالی، محمدرضا، سیدمصطفی رضوی ، جهانگیر ید الهی و اسدالله کرد ناییج . "شبکه اجتماعی کارآفرینان." : موسسه کار و امور اجتماعی، 1390.
 8. رضوی ، سیدمصطفی ، مرتضی اکبری، مرتضی جعفرزاده و محمدرضا زالی. "بازکاوی روش تحقیق آمیخته." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

کتاب‌های ترجمه شده

 1. زالی، محمدرضا. "ایجاد سازمان یادگیرنده." : انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
 2. زالی، محمدرضا، سعید رضایی طرقی ، فاطمه عیوضی و فاطمه عبداله زاده . "نظریه مغز قلب." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.
 3. زالی، محمدرضا و رضوان ولایتی. "کارآفرینی دیدگاه فرآیندی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 4. زالی، محمدرضا، نازنین بهزادی و صابر یوزباشی. "کارآفرینی سازمانی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، .

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 1. , Kordnaeij Asadollah, Mohammad Reza Zali mrzali, Shoraka Sara , and Abdi Ronak . "Recognizing Entrepreneurial opportunities in passenger." European Journal of Scientific Rsearch 50, no. 3 (2010): 317-326.
 2. , Mahmood Yahyazadehfar, Mohammad Reza Zali mrzali, and Hooman Shababi . "Determinants of investors financial behaviour in Tehran stock exchange." Applied Economics 18, no. 7 (2011): 647-654 .
 3. , Asadollah Kordnaeij, Mohammad Reza Zali mrzali, Ronak Abdi Bavandpouri , and Rozhyar Abdi Bavandpouri . "Origns of Entrepreneurial opportunities in e - banking." Journal of Global Entrepreneurship Research 1, no. 1 (2011): 21-33.
 4. mrzali, Mohammad Reza Zali, توماس شات , اسدالله کردنائیج , and مینا نجفیان . "Entrepreneurs network Effecting innovation : GEM in Iran Denmark." African Journal of Business Management 4, no. 14 (2011): -.
 5. , Sedigheh Yeganegi , Mohammad Reza Zali mrzali, Mahmud Ahmadpour Daryani , and Mohammadmehdi Kouloubandi . "The Impact of Social Resources of Information on Opportunity Recognition in Food Industries SMEs." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 55, no. --- (2012): 50-60.
 6. , Asadollah Kordnaeij, Mohammad Reza Zali mrzali, Azam Mohabatian , and Saeideh Forouzandeh . "Alignment of IT Strategies with Grand Strategies : BSC Approach." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 46, no. --- (2012): 148-157.
 7. , پری الوندیپور, Mohammad Reza Zali mrzali, and علیرضا دقیقی اصل . "Investigating the impact of organizational entrepreneurship atmosphere on entrepreneurial trend in private insurance companies." journal of education and vocational research 11, no. 3 (2012): -.
 8. , Asadollah Kordnaeij, Hassan Danaeefard , Mohammad Reza Zali mrzali, and Samane Vasheghani . "The role of organizational culture in customer satisfaction." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -, no. 51 (2012): -.
 9. , Mohsen Mehdivand, Mohammad Reza Zali mrzali, Merhdad Madhoshi , and Asadollah Kordnaeij . "Intellectual capital and Nano business Performance : The moderating Role of Entrepreneurial Orientation." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -, no. 52 (2012): 148-158.
 10. mrzali, Mohammad Reza Zali. "The effect of necessity and opportunity driven entrepreneurship on business growth." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 7, no. 2 (2013): 100-108.
 11. mrzali, Mohammad Reza Zali, mohammad Hossien Moezeddin, Sahar Rajaie, azin Daeijvad, and Sepideh Ghotbi. "the effect of coporate Entreprenurship roles on business performance." Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4, no. 3 (2013): 391.
 12. mrzali, Mohammad Reza Zali, Nezamedin faghih, Sepideh Ghotbi, and Sahar Rajaie. "the effect of necessity and opportunity driven entrepreneurship on business growth." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 7, no. 2 (2013): 100.
 13. mrzali, Mohammad Reza Zali, and Hoda hossienfar Elham reza gholizade. "Impact of Entrepreneurship on Economic Growth in Asian Countries: Evidence from GEM base data." Journal of Applied Sciences Research 9, no. 13 (2014): 6335.
 14. rezaeei torighi, saeeid , maryam mirzaee, and Mohammad Reza Zali mrzali. "Nonlocal Intuition: Replication and Paired-subjects Enhancement Effects." GLOBAL ADVANCES IN HEALTH AND MEDICINE 3, no. 2 (2014): 8.
 15. , , , سیدحمید خدادادحسینی , and Mohammad Reza Zali mrzali. "A Model for Achieving Customer Exultation in Commercial Banks." Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research 3, no. 11 (2014): 320.
 16. Molaei, Roya, Mohammad Reza Zali mrzali, Mohammad Hasan Mobaraki, and Jahangir Yadollahi Farsi. "The impact of entrepreneurial ideas and cognitive style on students entrepreneurial intention." journal of entrepreneurship in emerging economics 6, no. 2 (2014): 144.
 17. mrzali, Mohammad Reza Zali, lila fanaee, and Behrouz jamali. "studying the relationship between organizational Dynamic." MAGNT RESERCH REPORT 4, no. 2 (2015): 241.
 18. Bastian, Bettina Lynda, and Mohammad Reza Zali mrzali. "Entrepreneurial Motives and their antecedents of Men and Women in North Africa and the Middle East." Gender in Management 31, no. 7 (2016): 456.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 1. , , , , and Mohammad Reza Zali mrzali. "A model for long-term performance of commercial banks: An interpretive structural modeling (ISM) view." SLYWAN 7, no. 158 (2014): 217-248.
 2. khalili, hasan, Mohammad Reza Zali mrzali, and elham Kaboli. "A structural Model of the effects of social norms." International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences 4, no. 8 (2015): 32.
 3. طالبی، کامبیز، محمدرضا زالی و بنفشه پیرویان . "برون سپاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط." توسعه کارافرینی 2، 5 (1111): -.
 4. زالی، محمدرضا و محمدرضا مهرگان . "طراحی وتبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی." دانش مدیریت 17، 3 (1383): 91-121.
 5. ، محمدرضا مهرگان و محمدرضا زالی. "طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی." دانش مدیریت 17، 65 (1383): 91-107.
 6. زالی، محمدرضا و سیدمصطفی رضوی . "بررسی تحلیل آموزش کارآفرینی در دانشگاهها." پژوهشنامه علوم اقتصادی 4، 16 (1383): 51-73.
 7. ، مهرداد مدهوشی ، محمدرضا زالی و محمد رئوف امانی . "ارزیابی ویژگی های انواع سیستم پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران ایرانی." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 5، 19 (1384): 65-96.
 8. ، اسداله کردنائیج و محمدرضا زالی. "چالش های فراروی آموزش کارآفرینی در دانشگاههای کشور." فصلنامه تعلیم و تربیت -، --- (1385): -.
 9. ، محمدرضا مهرگان و محمدرضا زالی. "در جست و جوی فنون تعیین روایی در پژوهش های مدیریتی." فرهنگ مدیریت 4، 14 (1385): -.
 10. ، عادل آذر و محمدرضا زالی. "طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA ( مطالعه ی موردی بیمه ی دانا )." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 6، 23 (1385): 37-62.
 11. زالی، محمدرضا و محمدرضا مهرگان . "در حستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش های مدیریتی." فرهنگ مدیریت 4، 14 (1385): 5-26.
 12. زالی، محمدرضا، مهرداد مدهوشی و اسدالله کردنائیج . "ارزیابی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان." مدرس علوم انسانی 11، 3 (1386): 81-111.
 13. ، اسداله کردنائیج و محمدرضا زالی. "راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران." فصلنامه مطالعات جوانان -، 10-11 (1386): 41-59.
 14. پیغمبری ، سیدمصطفی ، مرسده تاج بخش ، محمد حمیدیان ، حسین دبیری ، محمدرضا زالی، مریم شکرزاده و لیلارضا ده باشی . "میزان مقاومت به فلوروکینولونها در سالمونلاهای جدا شده از موارد اسهال حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای تهران." فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 14، 44 (1388): 51-54.
 15. زالی، محمدرضا، مژده مخبر و مهرداد مدهوشی . "یادگیری کارآفرینانه، رویکردی نوین در یادگیری سازمانی." دانشنامه کارافرینی -، 106و107 (1388): 16-25.
 16. زالی، محمدرضا. "دیده بان جهانی کارآفرینی." دانشنامه کارافرینی -، --- (1388): -.
 17. ، اسداله کردنائیج، محمدرضا زالی و سارا شرکا . "شناسائی فرصت های کارآفرینانه در ارائه خدمات مسافری در شرکت قطارهای مسافری رجا." توسعه کارافرینی 2، 7 (1389): 140-117.
 18. ، سعید رضایی طرقی ، مریم میرزایی ، محمدرضا زالی، رضا رستمی و سیدمصطفی رضوی . "نقش مشارکت زوجی در ارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی." توسعه کارافرینی 3، 10 (1389): 29-47.
 19. زالی، محمدرضا. "به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه." توسعه کارافرینی 4، 12 (1389): -.
 20. ایروانی ، هوشنگ ، سیدیوسف حجازی ، عنایت عباسی ، سیدبابک علوی و محمدرضا زالی. "یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران." تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 42، 2 (1390): 175-184.
 21. زالی، محمدرضا و مجتبی ناهید . "شناسایی نقش رسانه ملی در توسعه کارآفرینی در ایران بر مبنای روش شناسی کیو." راهبرد- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 4، 15 (1390): -.
 22. ، سید مصطفی رضوی ، جاوید دیداری ، محمدرضا زالی و محمود رشیدی . "نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی شعب بانک ملت شهر تهران." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 3، 5 (1390): 90-95.
 23. ، میرمحسن مهدی وند و محمدرضا زالی. "تاثیر سرمایه فکری بر گرایش کارافرینانه و عملکرد سازمانی در کسب و کارهای نانو." توسعه کارافرینی 4، 14 (1390): -.
 24. ، اسدالله کرد ناییج، قدرت اله باقری ، محمدرضا زالی و زهرا گلدار . "بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور." دانشور رفتار 2، 11 (1390): -.
 25. رستمی ، رضا، محمدرضا زالی و سیدمصطفی رضوی . "نقش حیرت آور قلب در درک شهودی کارآفریان سریالی یافته های مبتنی بر یافته های الکترو فیزیولوپژیکی." اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (مجموعه مقالات) 2، 14 (1390): 1-12.
 26. کردنائیج، اسد اله، قدرت اله باقری راغب، محمدرضا زالی و زهرا گلدار. "بررسی رابطه رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور." دانشور رفتار جدید، 50 (1390): 165.
 27. زالی، محمدرضا. "نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی شعب بانک ملت." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 3، 5 (1390): 7.
 28. ، ناهید محمدزاده پارچین ، محمدرضا زالی و سیدمصطفی رضوی . "تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران." مدیریت شهری - پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 14، 5 (1390): -.
 29. ، میرمحسن مهدی وند و محمدرضا زالی. "تاثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو." توسعه کارافرینی 4، 14 (1390): 47.
 30. ، میرمحسن مهدی وند و محمدرضا زالی. "تاثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو." توسعه کارافرینی 4، 14 (1390): 47.
 31. زالی، محمدرضا، توماس شات ، اسدالله کردناییج و مینا نجفیان . "تاثیر شبکه بر عملکرد کسب و کار." پژوهشهای مدیریت در ایران 16، 2 (1391): 91-111.
 32. زالی، محمدرضا، راحله قنادی و فاطمه عیوضی . "تاثیر اشتیاق کارآفرینانه به تصمیم به بهره برداری از فرصت." راهبرد- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 14، 12 (1391): -.
 33. انصاری، محسن، قنبر محمدی الیاسی، محمدرضا زالی و مرتضی رضاپی زاده. "شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر در انتخاب کسب و کارهای کارآفرینانه برتر." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 29، 29 (1391): 133.
 34. زالی، محمدرضا و سیدمصطفی رضوی . " تاثیر شبکه ی اجتماعی مدیریان اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران؛ شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بانی جهانی کارآفرینی (GEM )." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 4، 8 (1391): 41-62.
 35. مبارکی، محمد حسن ، محمدرضا زالی و رومینا دهناد. "شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برمبنای روش شناسی کیو." مدیریت فرهنگ سازمانی 11، 1 (1392): 32-5.
 36. ناهید، مجتبی، محمدرضا زالی، مجید حسین زاده و ساجده فیروزنیا. "بررسی تاثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری." فصلنامه توسعه کارآفرینی 6، 3 (1392): 47.
 37. باقرصاد، وجیهه، محمدرضا زالی، سیدمصطفی رضوی و سعیده سعید بنادکی. "تاثیر آموزش بر قصد کارآفرینی بر دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای." توسعه کارافرینی 6، 4 (1392): 21.
 38. زالی، محمدرضا، سحر رجائی، محمدحسین معزالدین و سپیده قطبی. "تاثیر توانمندی روانشناختی بر ایفای نقش های کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک." فصلنامه توسعه کارآفرینی 1، 1 (1392): 1.
 39. زالی، محمدرضا، سحر رجائی، محمدحسین معزالدین و سپیده قطبی. "تأثير توانمندي روان شناختي بر ايفاي نقش هاي كارآفريني سازماني در ايران و دانمارك." فصلنامه توسعه کارآفرینی 5، 4 (1393): 26.

 

-

-

راهنمایی پایان نامه

 1. نقش شبکه های اجتماعی در نوآوری کسب وکار های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه های دولتی شهر تهران، نستوه نوچیان، کاربردی، فلسفه، 1390/03/03
 2. تبیین عوامل فردی و اجتماعی موثر بر قصد کارآفرینانه در کشورها براساس داده های  GEM2008، مهدی ابراهیم، کاربردی، فلسفه، 1390/03/12
 3. تبیین نقش تجربه پیشین کارآفرینی در قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، آزاده شهپریان، کاربردی، فلسفه، 1390/06/01
 4. تبیین نقش تعاملات اجتماعی در پایداری تیم کارافرین در کسب و کارهای نانو تکنولوژی، مصطفی قاسمی زاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/06/06
 5. تبیین نقش ویژگی های شرکت و صنعت در بقای شرکت های فعال صنایع تبدیلی، مریم مسچی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/07/13
 6. تبیین نقش تیم کارآفرینانه در عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران، مهدی علیزاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/08/15
 7. ارزیابی مقایسه ای ادراکات گرایش ها و فعالیت های کاافرینانه، فریدون صادقی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/09/08
 8. تبیین نقش گرایش کارآفرینانه در کارآفرینی در دانشگاه تهران، فاطمه مرادی، کاربردی، فلسفه، 1390/11/01
 9. تاثیر شبکه اجتماعی و حمایت خانوادگی بر عملکرد ، الهام کابلی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/04
 10. اثر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه کرج، وجیهه باقرصاد، کاربردی، فلسفه، 1390/12/20
 11. تاثیر سرمایه های اجتماعی روانشناختی و انسانی بر تشخیص فرصت، الهام کی منش، کاربردی، فلسفه، 1390/12/27
 12. بررسی راهکارها و موانع توسعه کارآفرینی سازمانی ، علیرضا قاجار، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/08/16
 13. تاثیر نقش های کارافرینان سازمانی بر عملکرد کسب و کار ، محمدحسین معزالدین، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/19

مشاوره پایان نامه

 1. بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران، صدیقه یگانگی، کاربردی، فلسفه، 1386/12/15
 2. شناسائی فرصت های کارآفرینانه ارائه خدمات مسافری در شرکت قطارهای مسافری رجا، سارا شرکا، کاربردی، پردیس فارابی، 1387/11/13
 3. بررسی رابطه خودشیفتگی سازمانی و مولفه های فناوری، عباس خزاعی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1389/12/12
 4. سنجش تاثیر محیط نهادی بر پدیده های کارآفرینی در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، محمدمهدی معماریانی، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1389/12/15
 5. ارزیابی نقش کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمانی، مهدی کریمی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/05/03
 6. شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی، سید مرتضی باقری فرد، کاربردی، فلسفه، 1390/06/06
 7. تبیین نقش تجربه پیشین در قصد کارافرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد، آزاده شهپریان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/06/22
 8. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری دانشگران بر گرایش کارآفرینانه، فاطمه خیاط، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/10/19
 9. تبیین اثر شبکه های اجتماعی بر شایستگی کارآفرینانه بر اساس داده های دیده بان جهانی کارآفرینی ایران و دانمارک، لیدا سررشته داری، کاربردی، فلسفه، 1390/10/30
 10. رده بندی کارآفرینان TEA در اقتصاد های عضو دیده بان جهانی کارآفرینی با استفاده از تکنیک های داده کاوی، یاشار زرگری زنوز، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1391/07/10