۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:9 بوقت تهران
باقری افسانه
باقری افسانه
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت آموزشی از دانشگاه یو پی ام مالزی
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی
 • ایمیل: af.bagheri@ut.ac.ir
 • تلفن: 021-61119328
 • آدرس: خیابان کارگر شمالی-نبش فرشی مقدم- دانشکده کارآفرینی
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • پژوهش
 • دروس
 • دانشجویان

افسانه باقری از سال 1392عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده است. ایشان دوره ی پسادکترا و دکترا را در دانشگاه یو پی ام مالزی و  با معدل 4 از 4 گذرانده است. وی دوره ی کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دانشگاه الزهرا (س) تهران به پایان رسانده است. از جمله علایق پژوهشی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • آموزش کارآفرینی
 • روش ها و رویکردهای نوین به آموزش کارآفرینی ؛
 • گیمیفیکیشن و آموزش کارآفرینی؛
 • مهارتها و شایستگی های کارآفرینی؛
 • قصد کارآفرینی و روحیه ی کارآفرینانه؛
 • رهبری کارآفرینانه و شایستگی های آن؛
 • جنسیت و کارآفرینی؛
 • تامین مالی جمعی و کارآفرینی

ایشان 2 کتاب به زبان انگلیسی در زمینه ی عوامل شکل دهنده ی قصد کارآفرینی و رهبری آموزشی و بهبود عملکرد و 9 مقاله انگلیسی در مجلات دارای ضریب تاثیر و 23 مقاله ی در مجلات معتبر انگلیسی به چاپ رسانده است. وی 12 مقاله نیز در کنفرانس های بین المللی ارایه نموده است و در ارزیابی مقالات با 3 مجله ی بین المللی و 3 مجله ی ملی همکاری می نماید. ایشان راهنمایی  و مشاوره ی 20 دانشجوی کارشناسی ارشد  را در کارنامه ی علمی-پژوهشی خود دارد. باقری در 4 طرح پژوهشی در مالزی و یک طرح پژوهشی در ایتالیا مشارکت داشته است. وی موفق به دریافت 1 مدال طلای پژوهش های برتر دانشگاه یو پی ام (PRPI)  در سال 2011، 3 مدال نقره در سال های 2010 و 2007، و 2 مدل برنز در سال های 2011 و 2009 شده است. تدریس 8 درس در دوره ی کارشناسی ارشد بخشی از فعالیت های آموزشی ایشان را تشکیل می دهد.  

 

تحصیلات

 1. دوره ی دکترا، رشته ی مدیریت آموزشی، دانشکده ی آموزش دانشگاه یو پی ام، مالزی 1386-1390.
 2. دوره ی کارشناسی ارشد، رشته ی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، 1378-1380.
 3. دوره ی کارشناسی، رشته ی دبیری زبان انگلیسی، دانشکده ی الهیات و ادبیات دانشگاه الزهرا (س)، تهران، 1370-1374.  

بورسیه های تحصیلی

 1. دروه ی پسادکترا دانشگاه یو پی ام مالزی
 2. دوره ی دکترا دانشگاه یو پی ام مالزی

 

کتاب ها

 1. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2014). The Factors Shaping Entrepreneurial Intentions. Cambridge Scholar Publishing, Newcastle: UK.
 2. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2012). Educational Leadership & Performance Improvement. Universiti Putra Malaysia Press: Serdang, Malaysia.

 

مقالات منتشر شده به عنوان فصلی از کتاب

 1. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2018). Entrepreneurial Leadership Competencies and Motivation to Learn: A Focus on Student Entrepreneurial Leaders. In: Harrison R.T, Leitch C.M. (eds). Research Handbook on Entrepreneurship and Leadership. Edward Elgar, USA.
 2. Bagheri A. (2018). University Students’ Entrepreneurial Intentions: Does Education Make a Difference? In: Faghih N., Zali M. (eds) Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Contributions to Management Science. Springer, Cham
 3. Bagheri A., Akbari M., Zolfaghari A., Razi S. (2018). Entrepreneurship Research in Iran: CurrentTrends and Future Agendas. In: Faghih N., Zali M. (eds) Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Contributions to Management Science. Springer, Cham
 4. Bagheri A., Chitsazan H. (2018). Challenges of entrepreneurial finance: A systematic analysis of empirical researches. In: Faghih N., Zali M. (eds) Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Contributions to Management Science. Springer, Cham.
 5. Bagheri, A., and Yazdanpanah, J. (2017). Novice entrepreneurs’ entrepreneurial self-efficacy and passion for Entrepreneurship. In Rezaei, S., Dana, L.P,, Ramadani, V. (Eds.),  Iranian Entrepreneurship. Springer.
 6. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2017). Entrepreneurial leadership competencies and motivation to learn: A focus on student entrepreneurial leaders. In “Entrepreneurial leadership”.
 7. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2012).How entrepreneurial leadership competencies develop in university students? In Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (Eds.), Educational leadership: Performance improvement. Universiti Putra Malaysia Press: Serdang, Malaysia.

 

مقالات انگلیسی منتخب

 1. Bagheri, A., Chitsazan, H. and Ebrahimi, A. (2019). Crowdfunding motivations: A focus on donors’
  perspectives. Technological Forecasting & Social Change, 146, 218-232.
 2. Bagheri, A., and Akbari, M. (2019). Entrepreneurship research in Iran: A systematic review of the empirical
  studies. International Journal of Business Innovation and Research, 18(2), 208-241.
 3. Bagheri, A., and Akbari, M. (2018). The impact of entrepreneurial leadership on nurses’ innovation behavior.
  Journal of Nursing Scholarship, 50(1), 28-35.
 4. Bagheri, A. (2017). The impact of entrepreneurial leadership on innovation work behavior and opportunity
  recognition in high-technology SMEs. Journal of High Technology Management Research, 28(2), 159-
  166.
 5. Bagheri, A., and Abbariki, M. (2016). Competencies of disabled entrepreneurs in Iran: implications for
  learning and development, Disability & Society, 32(1), 69-92.
 6. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2014). The moderating role of gender in shaping students’ entrepreneurial
  intentions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 14, 255-273.
 7. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2014). The moderating role of gender in shaping students’ entrepreneurial intentions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 14, 255-273. doi 10.1007/s10775-014-9269-z .
 8. Lope Pihie, Z.A., Bagheri, A., and Soaib Asimiran. (2014). Entrepreneurial leadership practices and school innovativeness. South African Journal of Education, 34(1), 1-11.
 9. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2013). Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention: The Mediation Effect of Self-Regulation. Vocations and Learning: Studies in vocational and professional education, 36, 385-40. doi 10.1007/s 12186-013-9101-9.
 10.  Lope Pihie, Z.A., Bagheri, A., and Soaib Asimiran. (2014). Entrepreneurial leadership behaviour among school principals: Perspectives from Malaysian secondary school teachers. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 22(3), 815-833.
 11. Bagheri, A., Lope Pihie., Z.A., and Krauss, S.E. (2013). Entrepreneurial leadership characteristics among Malaysian university students. Asia Pacific Journal of Education, 33(4), 493-508. doi10.1080/02188791.2013.822789.
 12. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2013). Students’ entrepreneurial regulation and intention to become an entrepreneur: A comparison between public and private universities. South African Journal of Business Management, 14(4), 25-32.
 13. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2012). Entrepreneurial leadership competencies development among Malaysian university students: The pervasive role of experience and social interaction. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 20(2), 539-562.
 14. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2011). Malay students’ entrepreneurial attitude and entrepreneurial efficacy in Vocational and Technical secondary schools of Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 19(2), 433-447.
 15. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2011). Malay secondary school students’ entrepreneurial attitude and entrepreneurial self-efficacy: A descriptive Study. Journal of Applied Science, 11(2), 316-322.
 16. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2011). On becoming the leader of entrepreneurial activities: A focus on the impacts of university entrepreneurship programs. American Journal of Applied Sciences, 8(9), 884-892.
 17. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2011). Are teachers qualified to teach entrepreneurship? Analysis of teachers' entrepreneurial attitude and self-efficacy. Journal of Applied Science, 11(2), 1-7.
 18. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2011). Entrepreneurial leadership: Towards a model for learning and development. Human Resource Development International, 14(4), 447-463.
 19. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2011). Student entrepreneurial leaders: Challenges and competencies of leading university entrepreneurship programs. International Journal of Business and Social Science, 2(2), 133-143.
 20. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2010). Entrepreneurial Attitude and Entrepreneurial Efficacy of Technical Secondary School Students. Journal of Vocational Education & Training, 62(3), 351-366.
 21. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2010). Improving university students' entrepreneurial attitude through learning by doing. Journal of International Social Research, 3(14), 298-306.
 22. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2010). Role of family in entrepreneurial leadership development of university students. World of Applied Sciences, 11(4), 434-442.

 

مشارکت در طرح های پژوهشی بین المللی

 1. Entrepreneurial competencies of SME owners: A comparative study between Iran and Italy. (2016).
 2. Self-regulatory skills in entrepreneurship education: Exploring meta-cognitive awareness, regulatory pride, self-efficacy of university students in choosing entrepreneurship as a career. (2012). Malaysia.
 3. Entrepreneurship in vocational and technical schools. (2010). Malaysia. Collaborating in the research data analysis and publications.
 4. Relationship between principals’ entrepreneurial leadership characteristics and organizational entrepreneurship in Malaysian public schools. (2010) Malaysia. Collaborating in the research data analysis and publications.
 5. Leadership development among Malaysian undergraduates. (2009) Malaysia. Collaborating in the research data collection and analysis.

 

مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات كنفرانس‌هاي بين‌المللي

 1. Oppi, C., Bagheri, A., and Vagnoni E. (2018). Innovative work behaviour in public organizations: Does human capital play a role?14th interdisciplinary Conference on Intangables and Intellectual Capital, Munich, Germany, 20-21 September.
 2. Arasti, Z., Bagheri, A., and Ghoddosi, S. (2017). Storytelling as a method in entrepreneurship education to improve entrepreneurial attitude of students in primary schools. 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Paris, 7-9 July.
 3. Lope Pihie, Z.A., Bagheri, A., and Soaib Asimiran. (2014). School Leadership and Innovative Principals: Implications for Enhancing Principals’ Leadership Knowledge and Practice. ECMLG, Croatia. 13-14 November. 
 4. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2014). Factors Influencing Students’ Entrepreneurial Intentions: The Critical Roles of Personal Attraction and Perceived Control over Behavior. 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Bangkok, Thailand, 6‐7 February.
 5. Lope Pihie, Z.A., Bagheri, A., and Abdullah Sani, Z.H. (2013). Knowledge of Cognition and Entrepreneurial Intentions: Implications for Learning Entrepreneurship in Public and Private Universities. The 9th International Conference on Cognitive Science. Sarawak, Malaysia, 27-30 August.
 6. Lope Pihie, Z.A., Bagheri, A., and Abdullah Sani, Z.H. (2013). An Exploratory Study of University Students’ Regulation of Cognition and Entrepreneurial Intentions. The 3th International Conference on Education and Learning. Jeju Island, Korea, 21-23 November.
 7. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2012). Entrepreneurial Leadership Learning: The Critical Role of Involvement. 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Portugal, 20-21 September, 751-759.
 8. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2012). Exploring Regulatory Focus, Entrepreneurial Intention, Self-Efficacy and Entrepreneurial Skills among Malaysian higher learning institution students. 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Portugal, 20-21 September, 430-438.
 9. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2011). Competencies enabling university students to successfully lead entrepreneurial projects and activities. International Conference on Social Science and Humanity. Singapore, 26-28 February, 454-458.
 10. Lope Pihie, Z.A., and Bagheri, A. (2011). Teachers' and students' entrepreneurial attitude and self-efficacy. International Conference on Education and Educational Psychology. Turkey, 19-22.
 11. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2010). Entrepreneurial Leadership Learning: In Search of Missing Links. International Conference on Learning Diversity. Malaysia, 7(C) 470–479.
 12. Bagheri, A., and Lope Pihie, Z.A. (2009). Entrepreneurial leadership as a new paradigm: A conceptual development. Seminar Kebangsaan Pembangunan Keusahawana, Malaysia, 121-138. 

علایق پژوهشی:

 

آموزش کارآفرینی

 • تاثیر آموزش کارآفرینی بر ارتقای شایستگی های کارآفرینانه ی فراگیران؛
 • تاثیر رویکردهای های نوین آموزش کارآفرینی بر ارتقای شایستگی های کارآفرینانه ی فراگیران؛
 • تاثیر گیمیفیکیشن بر ارتقای شایستگی های کارآفرینانه ی فراگیران؛
 • سنجش و ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی کارآفرینی؛
 • تاثیر شیوه ها و روش تدریس بر ارتقای شایستگی های کارآفرینانه ی فراگیران؛

 

مهارتها و شایستگی های کارآفرینی

 • شایستگی های کارآفرینانه ی دانشجویان؛
 • شایستگی های کارآفرینانه ی صاحبان کسب و کار؛
 • شایستگی های کارآفرینانه در سازمانهای دولتی و بخش سلامت؛

 

قصد کارآفرینی و روحیه ی کارآفرینانه

 • قصد کارآفرینی دانشجویان؛
 • روحیه ی کارآفرینی در میان کارکنان و مدیران؛
 • دسترسی به منابع مالی و قصد کارآفرینی دانشجویان.

 

رهبری کارآفرینانه و شایستگی های آن

 • شایستگی های رهبری کارآفرینانه در میان کارآفرینان؛
 • شایستگی های رهبری کارآفرینانه در سازمانهای دولتی؛
 • شایستگی های رهبری کارآفرینانه در حوزه ی سلامت؛
 • شایستگی های رهبری کارآفرینانه در میان دانشجویان؛

 

جنسیت و کارآفرینی

 • تاثیر جنسیت بر عملکرد کسب و کار؛
 • تاثیر جنسیت بر اثربخشی کارآفرینان در رهبری کسب و کار خود؛

تامین مالی جمعی و کارآفرینی

 

دوره ی کارشناسی ارشد

 • مبانی کارآفرینی
 • تئوری های کارآفرینی
 • زبان تخصصی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مستندسازی تجربیات کارآفرینی
 • تربیت مربیان کارآفرینی
 • روشهای تدریس و یادگیری کارآفرینی
 • سیاستگذاری کارآفرینی؛

 

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 1. سهیلا علایی. (1395). تاثیر آموزش فوق برنامه کارآفرینی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاههای دولتی تهران.
 2. آرزو حیدری. (1395). تاثير سبک شناختي و فراشناخت بر قصدکارآفرينانه­ي دانشجويان کارآفريني دانشگاه تهران.
 3. پیمان فلاح. (1395). بررسی رابطه  آموزش ضمن خدمت و  روحیه کارآفرینی کارکنان بانک کشاورزی استان همدان.
 4. پیمان محمدیارلو. (1394). شناسایی شایستگی های کارآفرینانه مورد نیاز مدیران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما.
 5. فاطمه تقوی مریم آبادی. (1393). شناسایی شایستگی های کارآفرینانه مورد نیاز معلولین جسمی-حرکتی.
 6. فاطمه مطلوبی فرد. (1393). شناسایی مهارت های کارآفرینی مورد نیاز معلولان جسمی-حرکتی.
 7. مسعود بیگلویی. (1393). تاثیر خودکارآمدی و اشتیاق تاسیسی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه ی در بین بازنشستگان حوزه ی هواپیمایی هما.
 8. بهاره زرگران یزد. (1393). تاثیر دوره های آموزشی طراحی پارچه بر نوآوری کارکنان در طراحی محصولات نساجی بنگاه های کوچک و متوسط.
 9. جواد یزدان پناه. (1393). تاثیر خودکارآمدی بر اشتیاق کارآفرینانه در کارآفرینان نوپای صنایع غذایی مشهد.

 

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. وحید قیصری. (1397). فرایند شکل گیری سرمایه گذاری مخاطره پذیر از منظر نهادی.
 2. ساره کولجی (1397). شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده استفاده از تامین مالی جمعی توسط کارآفرینان.

 

 1. عارفه حسینی مقدم. (1395). تأثیر شایستگی های کارآفرینانه زنان بر عملکرد کسب و کار حوزۀ صنعت فناوری اطلاعات (IT).
 2. سمانه خراسانیان. (1393). عوامل فردی موثر بر توسعه ی شایستگی های کارآفرینانه ی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران.
 3. مریم السادات اسماعیلی (1393). تاثیر گرایش به یادگیری بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط صنعت نشر.
 4. حسین دارابی (1393). تاثیر یادگیری در محل کار توسط کارآفرین بر رشد کسب و کار.