۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:48 بوقت تهران
961219 تکمیل آرماتور بندی و قالب بندی برخی ست...
960905 ادامه کفراژ بندی و قالب بندی پوترها(تی...
960829 ادامه کفراژ بندی و قالب بندی پوترها(تی...
960827 کفراژ بندی و قالب بندی پوترهای(تیرهای)...
960825 ادامه کفراژ بندی و قالب بندی پوترهای(ت...
960823 ادامه قالب بندی پوترهای(تیرهای) سقف طب...
960820 قالب بندی دیوار شرقی طبقه اول و ادامه ...
960809 ادامه آرماتور بندی ستونهای طبقه اول ...
960807 ادامه آرماتور بندی ستونهای طبقه اول د...
960805 ادامه آرماتور بندی ستونهای طبقه اول د...
960801 آرماتوربندی پوترها(تیرهای) و سقف وافل ...
960724 آرماتوربندی پوترها(تیرهای) و سقف وافل ...
960719 ادامه آرماتوربندی پوترها(تیرهای) و سقف...
960717 ادامه آرماتوربندی پوترهای(تیرهای) و سق...
960619 ادامه کفراژبندی سقف طبقه همکف
960617 باز کردن قالب بندی ستونهای 10متری نیمه...
960616 شروع آرماتور بندی ستونهای نیم طبقه غرب...
960614 ادامه آرماتوربندی ستونهای 10متری نیمه ...
960613 ادامه آرماتوربندی ستونهای 10متری نیمه ...
960611 ادامه آرماتوربندی سقف و پوترهای(تیرها...
960528 ادامه آرماتوربندی دیوار های برشی شرقی ...
960528 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی د...
960528 ادامه کفراژبندی درسقف نیمه جنوبی در طب...
960528 شروع قالب بندی پوترها(تیرها) درسقف نیم...
960526 شروع کفراژبندی سقف نیمه جنوبی در طبقه ...
960526 ادامه آرماتوربندی دیوارهای برشی در طبق...
960526 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی د...
960526 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی د...
960525 ادامه آرماتوربندی دیوار های برشی شرقی ...
960525 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی ...
960525 عمل آوری بتن ستونهای نیمه جنوبی در طبق...
960524 ادامه آرماتوربندی دیوارهای برشی نیمه ش...
960524 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی د...
960524 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیمه شمالی د...
960524 بتن ریزی ستونهای نیمه جنوبی در طبقه هم...
960524 بتن ریزی ستونهای نیمه جنوبی در طبقه هم...
960524 تکمیل قالب بندی ستونهای نیمه جنوبی در ...
960523 ادامه قالب بندی ستونهای نیمه جنوبی و آ...
23مرداد96 بازدید از طبقات 1_ و 2_ با حضور آق...
23مرداد96 بتن ریزی پارت آخر سقف طبقه 1- در ق...
23مرداد96 بتن ریزی پارت آخر سقف طبقه 1- در ق...
22مرداد96 ادامه آرماتوربندی ستونهای همکف در ...
21مرداد96 ادامه آرماتوربندی ستونهای همکف در ...
21مرداد96 ادامه آرماتوربندی دال سقف در قسمت ش...
19مرداد96 ادامه آرماتوربندی دال سقف در قسمت ش...
19مرداد96 ادامه آرماتوربندی ستونهای طبقه همکف...
18مرداد96 ادامه آرماتور بندی دال سقف در قسمت ...
17مرداد96 خاکبرداری انتهای شرقی رمپ (در محل و...
17مرداد96 بتن ریزی دال سقف در قسمت شمال غربی...
17مرداد96 تکمیل آرماتوربندی دال سقف و بتن ریز...
17مرداد96 آرماتوربندی ستونها در قسمت جنوب طب...
15 مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها(تیرها) در...
15 مرداد96 تکمیل آرماتوربندی سقف در قسمت شما...
12مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها (تیرها) د...
11مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها(تیرها) در...
10مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها(تیرها) در...
10مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها(تیرها) در...
9مرداد96 ادامه قالب بندی سقف و تکمیل آرماتور...
8مرداد96 ادامه قالب بندی سقف در نیمه شمالی و ...
8مرداد96 جلسه کارگاهی
8مرداد96 ادامه قالب بندی سقف در نیمه شمالی و ...
7مرداد96 ادامه قالب بندی سقف در نیمه شمالی و ...
7مرداد96 ادامه قالب بندی سقف در نیمه شمالی و ...
6مرداد96 ادامه آرماتوربندی سقف طبقه 1-
6مرداد96 ادامه قالب بندی سقف در نیمه شمالی و ...
4مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها (تیرها) و ش...
4مرداد96 ادامه آرماتوربندی پوترها (تیرها) و ش...
3مرداد69 ادامه آرماتور بندی پوترهای(تیرهای) ...
1مرداد96 بازکردن قالب بندی دیوار شرقی در طبقه...
1مرداد96 ادامه آرماتور بندی پوترهای سقف در طب...
1مرداد96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه شمال...
1مرداد96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه شمال...
1مرداد96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه شمال...
31تیر96 بتن ریزی تراز آخر ستون جنوب غربی طبقه...
31تیر96 بتن ریزی تراز آخر دیوار ها در شرق (ان...
31تیر96 بتن ریزی تراز آخر دیوار برشی محور 3 د...
31تیر96 بتن ریزی تراز آخر دیوار برشی محور غرب...
31تیر96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه شمالی...
31تیر96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه شمالی...
31تیر96 بتن ریزی دیوار محور شرقی طبقه 1-
30تیر96 شروع آرماتور بندی پوترهای نیمه شمالی ...
30تیر96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه جنو...
30تیر96 شروع آرماتور بندی پوترهای نیمه شمالی ...
30تیر96 شروع آرماتور بندی پوترهای نیمه شمالی ...
29تیر96 ادامه آرماتور بندی پوترهای نیمه جنوبی...
27تیر96 آرماتور بندی پوترهای نیمه جنوبی سقف د...
27تیر96 باز کردن قالب بندی دیوار در شمال(دها...
27تیر96 باز کردن برخی از قالب بندی دیوار در غ...
27تیر96 تکمیل قالب بندی آخرین تراز دیوار شرقی...
27تیر96 " آرماتور بندی پوترهای نیمه جنوبی سقف...
26تیر96 آرماتور بندی پوترهای نیمه جنوبی سقف د...
26تیر96 بتن ریزی دیوار شمالی در طبقه 1-
26تیر96 بتن ریزی پارت آخر ستون شمال غربی در ط...
26تیر96 بتن ریزی پارت آخر دیوار غربی در طبقه ...
26تیر96 بتن ریزی پارت آخر دیوارجنوبی در طبقه ...
25تیر96 ادامه آرماتوربندی پوترهای سقف طبقه 1-
24تیر96 ادامه آرماتوربندی پوترهای سقف طبقه 1-
22تیر96 بتن ریزی دیوار برشی محور شرقی طبقه 1-
22تیر96 بتن ریزی دیوار شرقی در طبقه 1-
22تیر96 بتن ریزی سنون شمالی در طبقه 1-
22تیر69 بتن یزی دیوار شمالی در طبقه 1-
21تیر96 تکمیل قالب بندی دیوار شرقی(نیم طبقه ش...
21تیر96 آرماتوربندی پوترهای سقف طبقه 1-
21تیر96 " تکمیل قالب بندی دیوار غربی(نیم طبقه...
21تیر96 تکمیل قالب بندی دیوار شمالی و غربی (ن...
21تیر96 تکمیل قالب بندی دیوار شرقی(نیمه مرکزی...
21تیر96 شروع آرماتور بندی پوترهای سقف طبقه 1-
21تیر96 تکمیل قالب بندی دیوار جنوبی(نیمه غربی...
21تیر1396 جلسه کارگاهی
20تیر1396 تکمیل قالب بندی دیوار شمالی در طبقه...
19تیر1396 تکمیل مهار قالب بندی دیوار شمالی در...
19تیر1396 ادامه آرماتوربندی دیوار برشی محور 3...
19 تیر 1396 ادامه آرماتوربندی دیوار برشی محور...
17 تیر 1396 آرماتوربندی دیوار برشی محور 3 در ...
17 تیر 1396 تکمیل قالب بندی دیوار شرقی (نیمه ...
17 تیر 1396 تکمیل آرماتوربندی ستونها و قالب ب...
17 تیر 1396 تکمیل آرماتوربندی ستونها و دیوار ...
13 تیر 1396 " بتن ریزی سقف میان طبقه(نیمه غرب...
13 تیر 1396 بتن ریزی دیوار محور3 در طراز میان...
13 تیر 1396 بتن ریزی دیدار شرقی (نیمه شمالی-ج...
13 تیر 1396 بتن ریزی سقف میان طبقه(نیمه شرقی)...
12 تیر 1396 ادامه آرماتوربندی دیوار جنوبی(نیم...
12 تیر 1396 ادامه آرماتوربندی دیوار شرقی (محو...
12 تیر 1396 " ادامه قالب بندی پارت آخر دیوار ...
11 تیر 1396 بتن ریزی دیوار شمالی (نیمه غربی) ...
11 تیر1396 ادامه آرماتوربندی دیوار جنوبی(نیمه...
11 تیر 1396 ادامه قالب بندی سقف میان طبقه در...
11 تیر 1396 ادامه قالب بندی سقف میان طبقه در...
9 تیر 1396 بتن ریزی دیوار جنوبی رمپ(نیمه شرقی...
9 تیر 1396 بتن ریزی دیوار شمالی رمپ(نیمه شرقی...
9 تیر 1396 بتن ریزی دیوار غربی(نیمه جنوبی) در...
7 تیر 1396 قالب بندی سقف میان طبقه در شرق در...
4 تیر 1396 قالب بندی سقف میان طبقه در غرب در...
3 تیر 1396 آرماتور بندی دیوار شمالی در طبقه 1...
2 تیر 1396 تکمیل آرماتور بندی نیمه شرقی دیوار...
1 تیر 1396 قالب بندی دیوار جنوبی طبقه 1-
31 خرداد 1396 ادامه قالب بندی نیمه جنوبی سقف ...
29 خرداد 1396 قالب بندی پوترها(تیرها) در نیمه...
28 خرداد 1396 تکمیل آرماتوربندی و بتن ریزی ...
27 خرداد 1396 ادامه آرماتوربندی ستونهای نیم...
24 خرداد 1396 باز کردن قالب ستونها(نیمه جنوب...
23 خرداد 1396 بتن ریزی ستونها(نیمه جنوبی) در...
22 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی ستونها(نیمه...
21 خرداد 1396 بتن ریزی دیوار برشی غربی در طبق...
19 خرداد 1396 آرماتور بندی ستونها و دیوار غر...
20 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی ستونها و آر...
13 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی سقف 2-
17 خرداد 1396 بتن ریزی نیمه شمالی سقف طبقه 2-...
16 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی سقف 2- و آرم...
9 خرداد 1396 بتن ریزی نیمه جنوبی سقف طبقه 2- ...
7 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی سقف 2-
6 خرداد 1396 تکمیل آرماتور بندی سقف 2-
6 خرداد 1396 بتن ریزی نیمه شرقی دیوار شمالی ...
5 خرداد 1396 قالب بندی نیمه شرقی دیوار شمالی ...
4 خرداد 1396 ادامه آرماتوربندی سقف طبقه 2- (پ...
4 خرداد 1396 بتن ریزی نیمه غربی دیوار شمالی ...
2 خرداد 1396 قالب بندی دیوار شمالی طبقه 2-(پا...
1 خرداد 1396 -قالب بندی دیوار شمالی پارکینگ د...
1 خرداد 1396- بازکردن قالب دیوار شرقی طبقه 2-...
31 اردیبهشت 1396-بتن ریزی دیوار شمالی رمپ پار...
31 اردیبهشت 396 بتن ریزی دیوار شرقی طبقه 2-(پ...
30 اردیبهشت 1396- تکمیل قالب بندی دیوار شرقی ...
30 اردیبهشت 1396- شروع قالببندی دیدار شمالی ر...
25 اردیبهشت 1396- بتن ربزی دیوار بتنی غربی در...
23 اردیبهشت 1396- آرماتوربندی دیوارهای ضلع غر...
20 اردیبهشت 1396 - بتن ریزی قسمتی از دیوار ج...
19 اردیبهشت 1396- بتن ریزی نیمه شمالی سقف پار...
7 خرداد 1396
4 خرداد 1396
31 اردیبشت 1396
28 اردیبهشت 1396
25 اردیبهشت 96
19 اردیبهشت 1396
3 اردیبهشت 1396
10 اسفند 1395
9 اسفند 1395
26 بهمن 1395
25 بهمن 1395
20 بهمن 1395
حفاری دیواره انتهایی زمین
25 دی 94 (3 صبح) تخلیه زمین با همکاری دو ماش...
25 دی 94 انتقال خاکهای اضافی به بیرون از دان...
تخلیه خاک اضافی کف زمین جهت فونداسیون
آماده سازی و حفاری و مسطح نمودن هم زمان
مسطح نمودن کف زمین
انتقال خاک های زمین توسط وسایل انتقال بطور سر...
انتقال خاک های زمین
خاک برداری دو پاکته
خاک برداری و آماده نمودن دیواره جهت استحکام
شم زدن همراه با شات نمودن و حفاری
شم زدن کل دیواره پایینی
شم زدن دیواره جهت استهکام
خاک برداری سمت دیواره شرقی دانشکده
مرحله تثبیت و مشخص نمودن چاله آسانسور
عملیات پله نمودن شم زدن دیواره
حفاری انتهای مکعب دیواره
29 دی 1394 مراحل گودبرداری
30 دی 1394 بتونه نمودن دیواره
مراحل تخریب و نیلینگ
16 آبان 1394 مراحل مسطح نمودن زمین
25 آبان 1394 عملیات تخریب
3 آذر 1394 چاله های آسانسور
18 آذر 1394 عملیات تخریب در حال پایان
29 آذر 1394 عملیات خاک برداری در شب