۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:28 بوقت تهران

جلسه بررسی موقوفه حاج رضا فرد قاسمی 13 اردیبهشت 96  با حضور  آقایان مندس فرد قاسمی ، دکتر محمدرضا زالی، آقای دکتر صادقی، مهندس رضایی اصل ، محسن انصاری، روح اله مددی ، مهندس بستانی در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

دراین جلسه آقای رضایی اصل از روند مکاتبات و مجوزهای فعلی گزارش دادند، در ادامه مهندس محمود فرد قاسمی گزارشی مبسوط در مورد پیگیری و احیاء موقوفه مورد نظر فرمودند. حاج آقا مرادی و دکتر زالی و آقای فرد قاسمی در مورد کاربری زمین و کمیسیون های مربوطه بحث کردند.

-         مقرر شد که مکاتبات اولیه توسط دکتر صادقی تهیه شود. ( از سوی دانشگاه تهران به امضای دکتر نیلی جهت ارسال به کمیسیون ماده 5)

مقرر شد که آقای رضایی اصل کلیه سوابق و اسناد و مستندات مربوط به کتابخانه موقوفه حاج رضا فرد قاسمی که در حال حاضر در اختیار موسسه انصار می باشد را در اختیار آقای دکتر صادقی (جهت بررسی و کارشناسی اولیه) قرار دهد.

در پایان جلسه از ساختمان در حال احداث دانشکده کارآفرینی بازدید به عمل آمد.