۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:25 بوقت تهران

چهلمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی با حضور آقای مهندس محمد مهدی فنایی، حاج آقا شاه حسینی، دکتر مبارکی ، آقای بستانی، آقای مددی. 26 دی ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد. 

دستور جلسه:
.1 برنامهریزی برگزاری مجمع و استخراج تاریخ نهایی مجمع
.2 گزارش فنی پروژه
.3 گزارش مالی پروژه و ضرورت برنامه ریزی تامین مالی پروژه از طریق خیرین و مشارکت صنوف
 
مصوبات:
  • بعد از 22 بهمن جلسه مجمع برنامه ریزی می شود که در جلسه بعدی فوقالعاده هیأت مدبره برنامه ریزی گردد.
  • مقرر شد که سه گلریزان فوق، پیگیری و تا پایان سال هر سه مورد اجرا شود.
  • مقرر شد که جلساتی با تک تک خیرین قبلی جهت ایفای تعهدات صورت گیرد .
  • مقرر شد جلسه فوقالعاده هیأت مدیره هفته بعد دوشنبه 2 / 11 / 96 با حضور همه اعضاء برگزار گردد.