۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر ساعت : 8:1 بوقت تهران
انتخاب طرح پژوهشی ارزیابی شاخص کارآفرینی بر اساس م گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی ویژه منطقه خاورمیان طرح نظرسنجی از خبرگان ملی در سال 1396 با مصاحبه بی نمونه گردآوری شده دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی در اتمام مرحله نمونه‌گیری دفتر دیده‌بان جهانی کارآفری گزارش روند نمونه‌گیری در سطح کشور.... دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران، طی دهمین دوره کارآفرینی زنان در ایران ایا منی دانید 3 آیا می دانید2 ایا می دانید1
انتخاب طرح پژوهشی ارزیابی شاخص کارآفرینی بر اساس مدل دیده بان جهان کارآفرینیGEM" به عنوان طرح منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396*
 

گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی ویژه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با همکاری دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی ایران دانشکده و با معرفی جناب آقای محمد رضا انصای،و سرکار خانم سعیده قدس از رهبران کارآفرین ایران منتشر  گردید.