۱۳۹۶ سه شنبه ۶ تير ساعت : 2:56 بوقت تهران
گزارش GEM 2016منتشر گردید. محاسبه شاخص های کارآفرینی در سال 1395 کارآفرینی زنان در ایران اتمام طرح ایا منی دانید 3 آیا می دانید2 ایا می دانید1 پذیرش داده ها

برای نهمین سال متوالی در کشور شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM همگام با 65 کشور عضو بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی کارآفرینی در جهان محاسبه گردید.