۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:9 بوقت تهران

دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی GEM

انتهای کارگر شمالی- خیابان فرشی مقدم دانشکده کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دفتر GEM ایران

شماره تماس: 88332313