۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:58 بوقت تهران

تعداد كشورهاي عضو ديده‌بان جهاني كارآفريني(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21كشور در سال 2000 و 29 كشور درسال 2001 افزايش يافت. درسال 2006 تعداد اعضاي ديده‌بان جهاني كارآفريني به 42 كشور رسيد و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386) ، با پيوستن ايران، تعداد كشورهاي عضو GEM به 47 كشور افزايش يافت

در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو این کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی هستند.