دیده بان جهانی کارآفرینی
طرح نظرسنجی از خبرگان ملی در سال 1396 با مصاحبه بیش از 30 خبره کارآفرین به اتمام رسید.
طرح نظرسنجی از خبرگان ملی در سال 1396 با مصاحبه بیش از 30 خبره کارآفرین به اتمام رسید.

طرح نظرسنجی از خبرگان ملی در سال 1396 با مصاحبه بیش از 30 خبره کارآفرین به اتمام رسید.

این طرح که مکمل طرح مطالعه بزرگسالان می‌باشد، نظرات دقیق خبرگان منتخب درباره عوامل موثر بر اکوسیستم کارآفرینی در هر کشور را جمع آوری می‌کند.

برای ایجاد نمونه متعادل، نماینده خبرگان از میان کارآفرینان دولت، دانشگاه و فعالان اقتصادی در هر کشور انتخاب می‌شود.