دیده بان جهانی کارآفرینی
گزارش ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران در سال 18-2017 به زبان فارسی در صفحه اصلی سایت GEMقرار گرفت.
این گزارش به صورت تفضیلی به بررسی وضعیت شاخص های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل GEM و همچنین روند فعالیت های کآرافرینی در طی 10 سال متوالی می پردازد. همچنین در این گزارش وضعیت اکوسیستم کارافرینی کشور در مقایسه با سایر کشورهای عضو GEM در اقتصادهای سه گانه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل به آدرس زیر مراجعه نمائید.

این گزارش به صورت تفضیلی به  بررسی وضعیت شاخص های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل GEM و همچنین روند فعالیت های کآرافرینی در طی 10 سال متوالی می پردازد. همچنین در این گزارش  وضعیت اکوسیستم کارافرینی کشور در مقایسه با سایر  کشورهای عضو GEM در اقتصادهای سه گانه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل به آدرس زیر مراجعه نمائید.

https://www.gemconsortium.org