۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان ساعت : 19:51 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر   تعداد بازدید : 428

اولین جلسه کمیته ارزیابی دانشکده برگزار شد.

اولین جلسه کمیته ارزیابی کیفیت  دانشکده روز یکشنبه 28 آبان ماه با حضور اعضا تشکیل و ضمن معرفی وآشنایی با سامانه ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه شاخص های اعلام شده از سوی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه مورد بررسی و بحث وتبادل نظر قرارگرفت. در این جلسه مقرر گردید، شاخص ها با توجه به زمینه خاص رشته های کارآفرینی مورد بازنگری قرارگرفته و به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه ارسال گردد.

اعضای کمیته ارزیابی کیفیت  دانشکده کارآفرینی 

  •  آقای دکترمحمدرضا زالی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)
  •   آقای دکترجهانگیر یداللهی فارسی (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  •  آقای دکترمحمود احمدپور (عضو حقیقی)
  •  آقای دکتررضا سیدحجازی (عضو حقیقی)
  •  آقای دکترقنبر محمدی الیاسی (عضو حقیقی)
  •  آقای دکترکمال سخدری (عضو حقیقی)
  •  آقای دکترعباس بازرگان (عضو حقیقی)
  •  خانم زهره عزیزی (رابط فنی)
  •  خانم مریم عزیزی (رابط دانشجویی)