۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد ساعت : 21:16 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد   تعداد بازدید : 599

برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای اساتید دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط عضو ‌هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

در راستای توسعه روابط بین الملل دانشگاهی وطی دعوت رسمی دانشگاه  اندوکوز مائیس ترکیه، دکتر بابک ضیاء عضو هیات علمی و مشاوربین الملل رئیس دانشکده برای اجرا وبرگزاری کارگاه با موضوع کارآفرینی برای اساتید،دیداربارئیس دانشگاه یاد شده وهمکاری در ایجاد دپارتمان کارآفرینی به شهرسامسون ترکیه عزیمت نمودند.

در طی برگزاری این کارگاه ها که با حضور معاون بین الملل واساتید دانشکده های مختلف دانشگاه اندوکوز مائیس همراه بود موضوعاتی همچون نوآورهای پارادایمی ،کارآفرینی درآینده وکارآفرینی درزمینه استارتاپ های دانش بنیان مورد تدریس وآموزش قرار گرفت.

در این سفرهمچنین ضمن دیدار بارئیس دانشگاه اندوکوز مائیس به طوررسمی تاسیس دپارتمان کارآفرینی این دانشگاه با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اعلان گردید وریاست این دانشگاه همکاری با دانشگاه تهران را مایه مباهات وافتخارقلمداد نمودند.

در ادامه سفر، طی دعوت دانشگاه Sinop University ترکیه دیداری نیزبا رئیس ومعاون این دانشگاه به عمل آمد ومقرر گردید تا ارتباطات دانشگاهی گسترده درراستای توسعه رشته کارآفرینی،تدریس برای اساتید و دانشجویان این دانشگاه به صورت گسترده ای صورت پذیرد.