۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 9:55 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور   تعداد بازدید : 328

مقاله جدید دوره دوازدهم نشریه توسعه کارآفرینی منتشر شد.

جدیدترین مقاله پژوهشی - کمی نشریه توسعه کارآفرینی با عنوان "تأثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای حوزه فست‌فود در شهر اصفهان)" در شماره یک دوره دوازده منتشر شد. این مقاله توسط دو تن از اعضای هیأت علمی و یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان نگاشته شده است. 

چکیده: 

این پژوهش به بررسی تأثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان کسب‌وکارهای حوزه فست‌فود در شهر اصفهان می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل 1366  مالک واحدهای فروش فست‌فود در شهر اصفهان است. نمونه‌ی مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان 297 کسب‌وکار است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها  پرسش‌نامه‌ استاندارد بوده که پایایی و روایی آن بررسی و تأیید شده است. به هر کسب‌وکار فست‌فود یک  پرسش‌نامه داده شد که توسط مالک آن تکمیل گردید برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که دانش پیشین و تمامی ابعاد آن (دانش پیشین بازار، دانش پیشین فناوری، دانش پیشین پیرامون مشکلات مشتری، دانش پیشین نحوه خدمت به بازار)، بر موفقیت کارآفرینانه با سطح اطمینان 95/0 تأثیر مثبت و معنادار دارند. هم‌چنین نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در تأثیرگذاری دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه  با ضریب تأثیر 53/0 موردتأیید قرار گرفت.

لینک دریافت مقاله