۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 10:42 بوقت تهران

 


برای ارتباط با هر يك از واحدهای دانشكده می‌توانید با شماره های 88225006-7-8 تماس حاصل نماييد.

 

 آموزش های آزاد
MBA@ent.ut.ac.ir
آقاي دكتر سیدامیری
61119340
خانم حنفی 61119340
خانم خیرآبادی 61119340
خانم حيدري 61119340
  امور اداری و پشتیبانی
آقای بزرگی
61119337
آقای صفاری 
61119337
آقاي قدمي 61119337
خانم مختاری 61119337
  حسابداری
خانم نبی بیدهندی
61119239
آقای فولادلو 61119249
حوزه ریاست
آقای دکتر حسینی نیا
61119331
خانم مجیدزاده
61119331
روابط عمومی 
pr_ent@ut.ac.ir
خانم قوامی 61119343
آقای فتحی نژاد 61119343
                                                    دبیرخانه  
خانم احدنژاد
61119248
  روابط بین الملل
آقای دکتر ضياء
61119244
خانم شهمیری 61119234
   کتابخانه و سایت
library@ent.ut.ac.ir
Informatic@ent.ut.ac.ir
آقای دکتر سجادی
61119226
آقای سمائی 61119345
خانم امامی 61119237
خانم نباتی 61119237
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  
education_ent@ut.ac.ir
آقای دکتر حجازی
61119232
 خانم رشتاک
61119232
خانم امین پور
88225018
خانم قاضی نسب
88225018
خانم عدالت یار
88225018
آقای شراری
61119348
خانم صفاری
61119351
خانم شاه بابايی
88225018
خانم مصلحی
88225018
معاونت اداری و مالی
آقای دکتر داوری 
61119333
خانم زمانی
61119231
 معاونت امور دانشجویی،فرهنگی
farhangi@ut.ac.ir
آقای سنجربیگی
61119229
آقای حسین زاده
61119329
خانم بهاروند 6119229
انجمن علمی دانشجويان 88334058
معاونت پژوهشی
آقای دکتر مبارکی
61119344
آقای انصاری
88225004
خانم نظری
61119241
خانم عزيزی
88225030
 GEM 
آقای دکتر زالی 
61119250
خانم سررشته داری 
61119250
خانم كريم زاده
61119250