۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ساعت : 13:30 بوقت تهران

 

 

 
   

سیدمصطفی رضوی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتراي مديريت از دانشگاه تهران

پست الكترونيك:  mrazavi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119331   

رزومه