۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر ساعت : 8:32 بوقت تهران

 

 

 
   

محمدرضا زالی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتراي مديريت گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران

سمت: رييس دانشكده كارآفريني

گروه آموزشي: كارآفريني سازماني

پست الكترونيك:  mrzali@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119331   

رزومه