۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:7 بوقت تهران

 

 

 
   


دکتر مهران رضوانی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل 

سمت: مشاور بازاریابی و روابط عمومی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونيك:  m.rezvani@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119225  
 

 

 


 

 
   

دکتر سید مجتبی سجادی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: دكتري مهندسی صنایع 

سمت: رئیس مرکز کامپیوتر و کتابخانه

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک: msajadi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119226

 

   
 

 

 

 
   


دکتر نادر سید امیری

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: دكتري مدیریت بازاریابی

سمت: مدیر دوره های MBA و DBA

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک: nadersa@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119340

 

   
 

 

 

 
   


دکتر بابک ضیاء

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: دكتري کارآفرینی

سمت: مشاور امور بین الملل دانشکده و رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو"

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک: bziyae@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119350