۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور ساعت : 19:2 بوقت تهران

نشانی: خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)

 

تلفن: 8-88225006

 

کدپستی: 1439813141

 

صندوق پستی: 796- 14395

 

پست الکترونیک: Info@ent.ut.ac.ir