۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:27 بوقت تهران

 


    دکتر غلامحسین حسینی نیا
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری کشاورزی-آموزش و ترویج 
محورهای مطالعاتی: برندسازی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، کارآفرینانه و کارآفرینان 

سمت: رییس دانشکده
پست الكترونيك: hosseininia@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119336
رزومه
       
   

دکتر علی داوری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی
محورهای مطالعاتی: سیاستگذاری کارآفرینی، منابع انسانی در استارت آپ ها و شرکت های کوچک و متوسط

سمت: معاون اداری و مالی دانشکده
پست الكترونيك: ali_davari@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119231
رزومه
   

       
   

دکتر سید مجتبی سجادی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: علم داده و کارآفرینی، 
مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، زنجیره تأمین کارآفرینانه
سمت: رییس کتابخانه و مرکز کامپیوتر
پست الكترونيك: msajadi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119226
رزومه       وبگاه 

       
   

دکتر حسین صادقی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی
محورهای مطالعاتی: حقوق کسب وکار، مالکیت فکری، حقوق گردشگری، حقوق فناوری اطلاعات

پست الكترونيك: hosadeghi@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119350
 رزومه

 

       
    دکتر رضا محمدکاظمی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
محورهای مطالعاتی:
 فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
سمت: نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز
پست الكترونيك: r_mkazemi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119243
وبگاه      رزومه
کتب تالیفی و ترجمه
       
   

دکتر طیبه نیک رفتار
مرتبه علمی:  دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری سیاست گذاری عمومی
محورهای مطالعاتی: 
 راهبردهای رقابت پذیری و نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران
پست الكترونيك: nikraftar@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119328
وبگاه 

       
    دکتر جهانگیر یدالهی فارسی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها
محورهای مطالعاتی: 
راهبردها، فرآیندها، شایستگی، نظام ها و الزامات شناسایی ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
سمت: مدیر گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش
پست الكترونيك: jfarsi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119395
رزومه