دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معاون پژوهشی
سید رضا حجازی

 

 

 
   

محمدحسن مبارکی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس

سمت: معاون پژوهشی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک:  mhmobaraki@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119333

وبگاه      رزومه