دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معاون اداری مالی

 

 

 
   

دکتر غلامحسین حسینی نیا

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتري کشاورزی- آموزش و ترویج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سمت: معاون مالی و اداری

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک: hosseininia@ut.ac.ir

شماره تماس: 88339096