دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معرفی مشاوران و مدیران

 

 

 
   

دکتر مهران رضوانی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دکتری بازاریابی بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس

سمت: مشاور بازاریابی و روابط عمومی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونيك:  m.rezvani@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119225  

 

 

 


 
   

دکتر رضا زعفریان

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

سمت: مشاور کسب و کارها و رویدادهای دانشجویی

گروه آموزشي: توسعه کارآفرینی

پست الكترونیک: rzaefarian@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119342

 

   
 


 

 
   

دکتر سید مجتبی سجادی

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمت: رئیس مرکز کامپیوتر و کتابخانه

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک: msajadi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119226

 

   
 

 

 

 
   

دکتر نادر سید امیری

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران

سمت: مدیر دفتر دوره های MBA و DBA

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک: nadersa@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119340

 

   
 

 

 

 
   

دکتر بابک ضیاء

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتري کارآفرینی از دانشگاه یو پی ام مالزی

سمت: مشاور امور بین الملل

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک: bziyae@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119350

 

   
 

 

 

 

 
   

دکتر آیت الله ممیز

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمت: مدیر کلینیک کارآفرینی

گروه آموزشي: کارآفرینی فناورانه

پست الكترونیک: amomayez@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119344