دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
لیست دانشگاه های کارآفرین دنیا
سالانه در برخی از کشورهای جهان ازجمله انگلستان،امریکا،المان و مالزی جایزه دانشگاه کارآفرین به دانشگاه های منتخب ارایه می شود که نمونه انها در جدول زیر ارایه شده است.

لیست دانشگاه های کارآفرین دنیا

سالانه در برخی از کشورهای جهان ازجمله انگلستان،امریکا،المان و مالزی  جایزه دانشگاه کارآفرین به دانشگاه های منتخب ارایه می شود که نمونه انها در جدول زیر ارایه شده است.

 

Website address

Reference

country

Year

Entrepreneurial University

Row

https://www.su.nottingham.ac.uk/news/article/6001/465/

Times Higher Education

UK

2008

University Of Nottingham

1

https://www.qub.ac.uk/

Times Higher Education

UK

2009

Queens University Belfast

2

http://www.herts.ac.uk/about-us/news/2010/november/hertfordshire-named-entrepreneurial-university-of-the-year

Times Higher Education

UK

2010

University of Hertfordshire

3

http://www.coventry.ac.uk/primary-news/coventry-university-crowned-entrepreneurial-university-of-the-year-/

Times Higher Education

UK

2011

Coventry University

4

https://www.hud.ac.uk/about/our-awards/the-entrepreneurial-award

Times Higher Education

UK

2012

University of Huddersfield

5

https://www.sbs.strath.ac.uk/feeds/news.aspx?id=302

Times Higher Education

UK

2013

the University of Strathclyde

6

http://www.anglia.ac.uk

Times Higher Education

UK

2014

Anglia Ruskin University

7

http://business.leeds.ac.uk

Times Higher Education

UK

2015

The University of Leeds

8

http://www.lsbu.ac.uk/about-us/news/times-higher-education-awards-win

Times Higher Education

UK

2016

London South Bank University

9

http://www.lsbu.ac.uk

Times Higher Education

UK

2017

London South Bank University

10

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank1

Stanford University

11

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank2

MIT

12

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank3

University of California, Berkeley

13

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank4

Cornell University

14

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank5

University of California, Los Angeles

15

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank6

California Institute of Technology

16

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank7

Brown University

17

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank8

Princeton University

18

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank9

Pepperdine University

19

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank10

 Dartmouth College

19

https://www.researchgate.net/publication/287865951_Entrepreneurial_University_A_Case_of_Universiti_Teknologi_MARA [accessed Jun 15, 2017

Higher

Education, Malaysia

Malaysia

2012, 2013 and 2015,

Universiti Teknologi MARA,
 

20

https://www.tum.de/en/homepage/

 

 

Germany

 

Technical University of Munich (TUM)

21