دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ارائه شفاهی مقاله در سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی بصورت ویدیو کنفرانس
دکتر رضا محمد کاظمی و دکتر نادر سید امیری، دو عضو محترم هیأت علمی دانشکده در سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی روز چهارشنبه 22 فروردین ارائه شفاهی خواهند داشت

در پی پذیرش مقاله های آقای دکتر رضا محمد کاظمی و دکتر نادر سید امیری، دو عضو محترم هیأت علمی دانشکده در سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی،  ارائه ایشان  روز چهارشنبه 22 فروردین بصورت ویدیو کنفرانس از محل دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد. 

این ارائه با همکاری دکتر رضا تدینی رییس دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه البورگ دانمارک، محمد امین کشمیری، دانشجوی دکترای دانشکده و مینو ظهیر الدینی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی در دانشگاه نیوکاسل انگلستان در تاریخ 10 و 11 آپریل ( 21 و 22 فروردین ماه 97)  برگزار می شود.