دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
همکاری های مشترک دانشکده کارآفرینی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
نخستین جلسه مشترک دانشکده کارآفرینی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.

نخستین جلسه همکاری های مشترک علمی پژوهشی دانشکده کارآفرینی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با حضور هیآت رپیسه و جمعی از اعضای هیات علمی دو مجموعه روز یکشنبه 23اردیبهشت برگزار شد. 

در این نشست دکتر موسوی، رییس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با اشاره به ماموریت های دانشگاه تهران شامل دانشگاه کارآفرین، اخلاق مداری و بین المللی سازی بر لزوم همکاری های مشترک موسسه با دانشکده کارآفرینی تاکید نمود. 

در ادامه دکتر زالی، رپیس دانشکده نیز با اشاره به اهمیت کارآفرینی و تربیت دانش آموختگان کارآفرین، آشنایی دانشجویان سایر رشته ها با رشته کارآفرینی را لازم دانست.

در این جلسه مشترک بحث و تبادل نظر میان اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، سخنرانی های و کارگاه های آموزشی مشترک در حوزه کارآفرینی مورد توافق طرفین قرار گرفت.