دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
امضای تفاهم نامه همکاری دانشکده کارآفرینی وسازمان نظام پرستاری کشور
در جلسه ای که 11 اسفند ماه با حضور دکتر اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور و اعضای هیأت رئیسه دانشکده برگزار شد، تفاهم نامه برگزاری نخستین دوره MBA در پرستاری سازمان نظام پرستاری با دانشکده کارآفرینی به امضای دکتر غلامحسین حسینی نیا و دکتر اصغر دالوندی و محمد شریفی مقدم و امضا رسید.

در جلسه ای که 11 اسفند ماه با حضور دکتر اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور و اعضای هیأت رئیسه دانشکده برگزار شد، تفاهم نامه برگزاری نخستین دوره MBA در پرستاری سازمان نظام پرستاری با دانشکده کارآفرینی به امضای دکتر غلامحسین حسنی نیا و دکتر اصغر دالوندی و محمد شریفی مقدم و امضا رسید.

در این دیدار، دکتر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری بر ضرورت توسعه کارآفرینی در جامعه پرستاری تاکیدکرد و گفت: این حرکت سازمان، ایجاد فرهنگ و ادبیات کارآفرینی در بین پرستاران و جامعه دانشجویان پرستاری است و  دلیل اصلی آن هم آشنایی پرستاری با ابعاد جسمی و روحی روانی اجتماعی مردم و تمرین نیروی تیم آشنا و تیم محور است که قادرند بین اعضای تیم سلامت و حتی تیم نرم افزاری و سخت افزاری در عرصه سلامت ، زبان مشترک ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: پرستاران به دلیل آشنایی با طیف سلامت از سلامت ثبت تا بیماری و مرگ می توانند با آموزش های پایه کسب و کار ، مدیریت کارآفرینی ، طراحی و نوشتن اپلیکیشن  های کاربردی در حوزه سلامت و طراحی نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز با همکاری سایر متخصصین و با ایجاد شرکت های دانش بنیان جای خود را در صنعت کارآفرینی جامعه باز نمایند .

در ادامه دکتر حسینیان رئیس دانشکده پرستاری، ضمن استقبال از این تفاهم نامه، برعزم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بر همکاری هرچه بیشتر با حوزه سلامت ، خاصه سازمان نظام پرستاری تاکید کرد و افزود:  این دوره مشترک، فصلی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و گسترش آن در خدمات پرستاری خواهد بود.