دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
نخستین جلسه شورای عمومی دانشکده در سال جدید برگزار شد.
اولین جلسه شورای عمومی دانشکده در سال جدید، ظهر روز یکشنبه 25 فروردین با حضور اعضای هیأت رئیسه و هیأت علمی دانشکده برگزار شد.

اولین جلسه شورای عمومی دانشکده در سال جدید، ظهر روز یکشنبه 25 فروردین با حضور اعضای هیأت رئیسه و هیأت علمی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه، گزارش پیشرفت راه اندازی کلینیک کسب و کار، توسط دکتر آیت الله ممیز ارائه و طی فرمی نظرات آنان در خصوص اهداف، استراتژی و چشم انداز این مرکز جمع آوری شد.

دکتر کامبیز طالبی نیز طی گزارش مبسوطی وضعیت گروه کسب و کار دانشکده را ارائه دادند.

راه اندازی نشریه کارآفرینی اجتماعی، همکاری با انجمن علمی تعاون ایران، راه اندازی انجمن علمی کارآفرینی ایران و طرح استاد معین در سایر دانشکده ها، سازمان های دولتی و نهادهای معتبر خصوصی نیز توسط دکتر حسینی نیا، رئیس دانشکده مطرح شد.