دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حضور مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران در دانشکده
دکتر یخچالچی، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران در دانشکده روز دوشنبه در دانشکده کارآفرینی حضور یافت.

در راستای توسعه فعالیت های مرکز آموزش های آزاد دانشکده، ظهر روز دوشنبه 10 تیر ماه، دکتر سیامک حاجی یخچالی، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران در دانشکده کارآفرینی حضور یافت و با اعضای هیأت رئیسه دانشکده به بحث و گفتگو پرداخت. 

 در این جلسه  فعالیت آموزش های آزاد دانشکده ، نحوه برگزاری ،اخذ مجوز و صدور مدرک دوره ها مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و همچنین مقرر گردید جلسه تکمیلی در مورد جزئیات این دوره ها در دفتر آموزش ها ی آزاد دانشگاه تهران برگزار شود.