دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
انتصاب دکتر رضا محمدکاظمی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز
با حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر رضا محمدکاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز دانشگاه تهران منصوب گردید.

 

 

با حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر رضا محمدکاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز دانشگاه تهران منصوب گردید.