دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
بیست و هشمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.
بیست و هشمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود. مهلت ارسال مدارک 27 مهر ماه 1398

.