دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کارگاه آموزشی "کسب و کار و نوروساینس" برگزار می شود.
کارگاه آموزشی "کسب و کار و نوروساینس" برگزار می شود.

.