دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی منتشر شد.
" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی منتشر شد.

" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده در 335 صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. 

ظهور و بروز كارآفريني به مفهوم امروزی طي سال های گذشته و پديدار شدن نگاه علمي و دانشگاهي، مسئولیت دست اندركاران آموزش را در اين حوزه، بیش از گذشته حساس كرده است ،هدايت صحیح تازه واردان برای تبديل شدن به نسل نوين كارآفرينان ايران، علاوه بر بهره گیری از تجربة پیش كسوتان حوزة كسب وكار به منظور شناخت جامع آن حوزه، نیازمند رعايت اصول علمي مرتبط با نگارش يک طرح كسب وكار است.

بي شک داشتن برنامه در تمامي فعالیت ها و امور زندگي اصلي انکارناپذير است و كارآفريني نیز به منزلة علم بین رشته ای، فعالیتي است كه بايد پس از مباحث خلق يا كشف فرصت، مقولة برنامه ريزی و نگارش طرح برای كسب وكار مورد نظر، آن را به عنوان نقشة راه خود قرار دهد تا از آن انتظار نتايج قابل قبولي را داشت .

طرح كسب وكار، شرحي بر فرآيند كسب وكار يک كارآفرين و تشريحي بر فهرست اقدامات و كیفیت انجام آنها، برنامه های تولید، مالي و بازاريابي كسب وكار و در واقع راهنمای انجام مجموعه ای از وظايف و فعالیت ها برای راه اندازی و ادارة كسب وكارهاست .

 لذا مؤلف بر آن شد تا تجربیات حدود 10 سال تدريس واحد " طرح كسب وكار" در مقطع كارشناسي ارشد دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران را همراه با بیان مصاديقي از كسب و كارهای داخلي تحت عنوان كتابي با همین نام، تألیف نمايد. در اين راه از جناب آقايان دكتر جهانگیر يدالهي فارسي و دكتر محمود احمدپور دارياني كه بي شک از بزرگان حوزة آموزش كارآفريني در كشور هستند و همیشه با راهنمايي های خود، بنده را مرهون الطاف خويش نموده اند، سپاسگزارم. همچنین از سركار خانم پرستو كريمیان، دانش آموختة رشتة كارآفريني و نمايندة دانشجويان ورودی سال 96 دانشکده كارافريني كه با قلم زيبايش به ويرايش فني و ادبي اين متن پرداخت نیز تشکر مي نمايم. در پايان از كلیة عزيزاني كه پس از مطالعة كتاب حاضر، بنده را با نظرات دقیق خود در اصلاحات احتمالي برای چاپ های آتي، همراهي و راهنمايي مي نمايند، پیشاپیش مراتب سپاسگزاری خود را اعلام مي دارم.

 

 

دكتر رضا محمدكاظمي

تابستان 1398
 
فایل معرفی کتاب