دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2019 منتشر شد.
به همت دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران در دانشکده کارآفرینی گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2019 منتشر شد.

براساس گزارش روابط عمومي دانشكده كارآفريني، در سال 1398 (2019) ايران در بين 50 كشور بر حسب شاخص کارآفرینی نوپا (با نرخ 10.7%)در جايگاه 26 ام قرار دارد كه نسبت به سال 1397در اين شاخص(با نرخ 9.7%)، 2 رتبه كاهش مشاهده مي شود. همچنين طبق گزارش سال 2019ديده بان جهاني كارآفريني ،  37.9%، مردم ايران در صدد راه اندزي كسب و كار جديد خودشان در3 سال آتي هستند(شاخص قصد كارآفرينانه). ايران در ميان 50 كشور فعال عضو اين كنسرسيوم پژوهشی، در اين شاخص در جايگاه یازدهم قرار دارد كه جايگاه خوبي است.

سر انجام مطابق گزارش ديده بان جهاني كارآفريني كه دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به نمايندگي از ايران  جهت پايش كارآفريني در كشور عضو اين كنسرسيوم دانشگاهي است، تنها 30 مردم(در مقايسه با 14 % در سال 1397) براين باورند كه راه اندازي كسب و كار در ايران آسان است و ايران در اين شاخص در جايگاه 45 امين كشور در ميان 50 كشور قرار دارد. بنابراين از نظر مردم راه اندازي كسب و در ايران سخت تر شده است.