۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:3 بوقت تهران

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسن مبارکی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

سمت: معاونت پژوهشي دانشكده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس

پست الكترونيك:  mhmobaraki@ut.ac.ir

شماره تماس:88339097

رزومه: