۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد ساعت : 19:42 بوقت تهران

 

راهنمای ارزیابی کتاب

 

نحوه محاسبه امتیاز کتاب و فصلی از کتاب

ردیف

ناشر

امتیاز کل کتاب

برحسب نوع ناشر، کمیت و کیفیت کتاب  با نظر شورای پژوهشی واحد

کف امتیاز هر فصل

طریقه امتیازدهی به فصلی از کتاب

(تا سقف 3 فصل)

1

ناشرین داخلی

سایر مراکز نشر

تا سقف 5 امتیاز

1

Ïامتیاز کل کتاب =امتیاز هر فصل

2

مراكز معتبر دانشگاهي

تا سقف 15 امتیاز

2

3

دانشگاه تهران

20 امتیاز ( نیازی به بررسی در شورای پژوهشی واحد نمی باشد)

2

4

ناشرین بین المللی

ناشرین بین المللی

تا سقف 20 امتیاز

3

5

ناشرین معتبر بين المللي*

40 امتیاز ( نیازی به بررسی در شورای پژوهشی واحد نمی باشد)

4

6

ناشرین نامعتبر **

بدون امتیاز

-

-

 

: ناشرین معتبر بین المللی*

Elsevier-Springer-John wiley- Taylor&Francis-Blackwell-Mc Grow Hill-Oxford-Routledge- Tavris-Brill   IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers  - IET : The Institution of Engineering

: ناشرین نامعتبر بین المللی**

-Nova-lambert-Intech- IGI global

-و سایر ناشرین نامعتبر به تشخیص شورای پژوهشی واحد