۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت : 5:4 بوقت تهران

مصوبات جلسه مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۹۷ شوراي پژوهش و فناوري:

 

- در مواردي كه مقاله به صورت Discussion مي‌باشد طبق آئين نامه گرنت، پنجاه درصد امتياز مقاله كامل به آن تعلق مي‌گيرد.

 

- در مواردي كه مقاله به صورت Discussion and Closures مي‌باشد چنانچه قبل از عنوان مقاله Closures درج شده باشد، امتيازي به آن تعلق نگيرد و

 

چنانچه قبل از عنوان مقاله، Discussion of قرار گرفته باشد، ده درصد امتياز مقاله كامل به آن تعلق بگيرد.

 

- به مقالات از نوع forum هشتاد درصد امتياز مقاله كامل تعلق گيرد.