۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر ساعت : 21:45 بوقت تهران

پست الکترونیک کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

Validjournal@ut.ac.ir

 

شماره تماس واحد علم سنجی و کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

61112806