۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند ساعت : 9:14 بوقت تهران

پست الکترونیک کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

Validjournal@ut.ac.ir

 

شماره تماس واحد علم سنجی و کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

61112806