۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:2 بوقت تهران

 

طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، در مقالات چاپ شده در نشريات كه دانشجو يا دانش آموخته دانشگاه تهران نويسنده مسئول مكاتبات (corresponding author)مي باشد، در صورتيكه استاد راهنما مسئوليت آن مقاله را از نظر محتواي علمي بپذيرد، به اعضاي هيئت علمي نويسنده مقاله، امتياز اعتبار ويژه تعلق مي‌گيرد.

در خصوص مقالات مشمول مصوبه فوق، اعضاي محترم هيات علمي مي بايستي همراه با بارگذاري تصوير مقاله در سامانه مديريت اطلاعات پژوهش و فناوري دانشگاه  (rtis)، فرم پيوست را نيز در سامانه بارگذاري نمايند