معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تماس با ما

 

 

 

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه زیر همکف - معاونت پژوهشی

  • دفتر معاونت پژوهشی: 88339097
  • فصلنامه توسعه کارآفرینی:  88225004
  • امور قراردادها و گرنت اساتید: 61119241

صندوق پستی: 796- 14395 - کدپستی: 1439813141

پست الکترونیک معاونت: Re_entrepreneurship@ent.ut.ac.ir

پست الکترونیک نشریه: jed@ut.ac.ir