معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تماس با ما

 

 

 

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی- طبقه 2 - اتاق 38

  • دفتر معاونت پژوهشی: -8225030-88339097
  • امور کسب وکار دانشجویی:88335100
  • فصلنامه توسعه کارآفرینی:  88225004

صندوق پستی: 796- 14395 - کدپستی: 1439813141

پست الکترونیک معاونت: Re_entrepreneurship@ent.ut.ac.ir

پست الکترونیک امور کسب وکار دانشجویی: BP_SBA@ent.ut.ac.ir

پست الکترونیک نشریه: jed@ut.ac.ir