معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کسب رتبه نخست نشریه توسعه کارآفرینی دربین کل نشریات دانشگاه تهران
فصلنامه توسعه کارآفرینی با ضریب تاثیر 488. " رتبه نخست " را میان نشریات علمی دانشگاه تهران به دست آورد.

بر اساس آخرین گزارش ( سال1394) سامانه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) معتبر ترین پایگاه استنادی مجلات  علمی کشور، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  با ضریب تاثیر 488.  و درجه کیفی (Q1 رتبه نخست را بین نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران کسب نمود.

همچنین این فصلنامه با گذشت کمتر از 9 سال از انتشار خود توانست  در بین  48 نشریه علمی و پژوهشی  حوزه مدیریت و کارآفرینی کشور، رتبه دوم و  در بین 1007 نشریه علوم مختلف نمایه شده  در این پایگاه رتبه 15 را  بدست آورد.

 این پایگاه هر ساله نشریات معتبر علمی عضو پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را بر اساس شاخص میزان استناد به مقالات هر نشریه (ضریب تاثیر)  محاسبه، ارزیابی  و در نهایت رتبه بندی و منتشر می کند. براساس آخرین گزارش این پایگاه پس از نشریه توسعه کارآفرینی، نشریه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی   با درجه کیفی (Q1  و ضریب تاثیر 402. و فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا با درجه کیفی (Q2   و ضریب تاثیر 333. به ترتیب رتبه های دوم و سوم را بین  نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران کسب نمودند.

 

http://jcr.isc.gov.ir/main.aspx

https://jed.ut.ac.ir/