۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:23 بوقت تهران

بر اساس تصميمات شوراي نظارت بر انتخابات شوراي صنفي دانشجويي مقرر گرديد كليه واحدهايي كه در انتخابات آذر ماه ۹۷ به حد نصاب نرسيده اند مجدداً انتخابات در آن واحدها برگزار گردد. در اين راستا كميته اجرايي برگزاري انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه، در نظر دارد. در دي و بهمن ماه سال جاري اقدام به برگزاري انتخابات نمايد خواهشمنداست دستور فرمايند ضمن اطلاع رساني شايسته (سايت واحد) همكاري لازم در اين زمينه با كميته اجرايي فراهم گردد.

تاريخ ثبت نام داوطلبان: ۱۵ الي ۱۷ ديماه با مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونيكي: vote.ut.ac.ir

تاريخ برگزاري انتخابات: ۱/بهمن /۹۷

واحدهاي برگزار كننده انتخابات: پرديس فني (بجز فني كاسپين و فني فومن) - دانشكده محيط زيست (بطور جدا از پرديس فني)-پرديس هنرهاي زيبا -پرديس فارابي -دانشكده مديريت -دانشكده جغرافيا -دانشكده دامپزشكي -دانشكده كارافريني -دانشكده مطالعات جهان -دانشكده علوم و فنون -موسسه ژئوفيزيك-دانشكده الهيات و معارف اسلامي-دانشكده معارف و انديشه اسلامي- دانشكده اقتصاد -دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-پرديس كشاورزي و منابع طبيعي -خوابگاه دختران -خوابگاه پسران

ضمناً متن زير به دانشجويان عزيز يادآوري شود.

دانشجوياني كه به هر دليلي قادر به رأي دادن نمي‌باشند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگي- شماره دانشجويي و ايميل دانشگاه [شناسه يكتا]) را به نشاني

  • senfi.stu@ut.ac.ir ارسال نمايند.

  • همچنين مشاهده «تأييد دريافت»، به منزله دريافت ايميل شما مي‌باشد.

  • طبق ماده ۱۴ شيوه نامه اجرايي شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور، داوطلبان و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفين طبق مقررات برخورد خواهد شد.

  • طبق ماده ۱۰ شيوه نامه اجرايي، داوطلبين حداكثر تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأي حق تبليغات دارند.

  • استقرار لوازم الكترونيكي توسط كانديداها و دانشجويان در حوزه‌هاي انتخاباتي جهت كمك به فرآيند رأي دهي دانشجويان، غير مجاز مي‌باشد

اسامي كميته اجرايي: دبير: آقاي حسين هاشمي نژاد ۶۱۰۳۹۵۱۵۶ اعضا: -خانم نرگس پور محمديان رود سري ۴۱۰۲۹۴۱۰۳- خانم هنگامه درفشي ۳۱۰۸۹۴۰۳۲- آقاي مسعود محسني فر ۲۱۱۹۵۱۲۱ - خانم فاطمه ايليون ۴۶۱۰۹۵۰۴۱