۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر ساعت : 16:0 بوقت تهران

با سلام

احتراماً به استحضار مي‌رساند كميته اجرايي برگزاري انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه، در نظر دارد نسبت به برگزاري انتخابات ۲۱ واحدي كه مطابق ماده ۱-۱ شيوه نامه به حد نصاب كانديدا نرسيدند در خرداد ماه سال جاري اقدام نمايد.

تاريخ ثبت نام داوطلبان: ۷ الي ۱۱ خرداد ۹۸ با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي studentaffairs.ut.ac.ir

واحدهاي برگزار كننده انتخابات: - پرديس هنرهاي زيبا - پرديس ابوريحان - پرديس علوم - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي - دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي -دانشكده مديريت - دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشكده جغرافيا - دانشكده دامپزشكي -دانشكده الهيات و معارف اسلامي - دانشكده مطالعات جهان - دانشكده علوم و فنون -موسسه ژئوفيزيك - دانشكده معارف و انديشه اسلامي - خوابگاه‌هاي پسران -خوابگاه متأهلين- خوابگاه‌هاي دختران - دانشكده اقتصاد - دانشكده زبان‌ها و ادبيات خارجي - دانشكده علوم اجتماعي - دانشكده كارآفريني

اسامي كميته اجرايي: دبير كميته اجرايي: محمدامين ورقايي ۶۶۰۳۹۵۰۳۹:، محمدرضا حسيني :۸۱۱۹۹۴۱۱۷، كاظم دوستي نسب:۷۱۱۷۹۴۲۹۸، نرگس پورمحمديان رودسري:۴۱۰۲۹۴۱۰۳ مريم هداوند:۴۳۱۸۹۵۰۱۰