۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 21:40 بوقت تهران

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی -

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 88335100

امور وام، امور تغذیه،تسویه و خوابگاه:88335100- 61119229-61119329

امور فرهنگی-رویدادهای آموزشی : 88335100

کانون دانش آموختگان -انجمن علمی دانشجویان: 88334058

کدپستی:  1439813141

صندوق پستی: 796- 14395

پست الکترونیک معاونت: farhangi@ent.ut.ac.ir