۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:58 بوقت تهران

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 88335100

امور وام، تسویه و خوابگاه: 61119329

امور تغذیه، امور فرهنگی و فوق برنامه: 61119229

کانون دانش آموختگان- انجمن علمی دانشجویان: 88334058

کدپستی: 1439813141

صندوق پستی: 14395-796 

پست الکترونیک معاونت: farhangi@ent.ut.ac.ir