۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين ساعت : 0:28 بوقت تهران

سمینار آموزشی با عنوان " Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter? " با سخنرانی نیما حیرتی روز جمعه مورخ 96/05/27 برگزار خواهد شد.