۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:42 بوقت تهران

رهبری کارآفرینانه

مدل کسب وکار

استراتژی پیشرفته کسب وکار

نوآوری کسب وکار

هوش کسب وکار

پایداری،حاکمیت و اخلاق در کسب و کار و کارآفرینی

ایجاد سازمان یادگیرنده

تفکر کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه جهانی

روش تحقیق در کارآفرینی

سرمایه گذاری خطر پذیر

شبکه های کسب و کار