۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:38 بوقت تهران

ابطحی

سیما

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما ابطحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%AD%DB%8C.jpg

 

 

انصاري

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا انصاري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر تامین مناقصات

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A.jpg

 

 

ایل­کا

علی اصغر

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ایل­کا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی آبیاری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.jpg

 

 

اينانلو

عليرضا

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا اينانلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88.jpg

 

 

برومند

سولماز

 

نام و نام خانوادگی: سولماز برومند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر مشاور سیستم های اطلاعاتی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF.jpg

 

 

بنايي زاده

منصور

 

نام و نام خانوادگی: منصور بنايي زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

پاكزاد

رامين

 

نام و نام خانوادگی: رامين پاكزاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیرعامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%BE%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg

 

 

جبارنیا

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد جبارنیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 

 

جمالي گندماني

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود جمالي گندماني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.jpg

 

 

حقیقی

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

خليلي كتولايي

اميربهمن

 

نام و نام خانوادگی: اميربهمن خليلي كتولايي

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A.jpg

 

 

دادور

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد دادور

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

دهشيد

عليرضا

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا دهشيد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: استخراج معدن

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: صادرات سنگ

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%8A%D8%AF.jpg

 

 

رفايي

مهدي

 

نام و نام خانوادگی: مهدي رفايي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر کارخانه

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg

 

 

زماني

احسان

 

نام و نام خانوادگی: احسان زماني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

سیفی

پیام

 

نام و نام خانوادگی: پیام سیفی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C.jpg

 

 

شكرچي زاده اصفهاني

عاطفه

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شكرچي زاده اصفهاني

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B4%D9%83%D8%B1%DA%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

شهنام نيا

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود شهنام نيا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر امور مالی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%8A%D8%A7.jpg

 

 

صادقي دهكردي

سحر

 

نام و نام خانوادگی: سحر صادقي دهكردي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر بازرگانی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%8A.jpg

 

 

صفوي

سيدمحمدحسين

 

نام و نام خانوادگی: سيدمحمدحسين صفوي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A.jpg

 

 

طاهري مبارکه

بهروز

 

نام و نام خانوادگی: بهروز طاهري مبارکه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A.jpg

 

 

طرفايي

حسين

 

نام و نام خانوادگی: حسين طرفايي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: حسابدار

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg

 

 

فهیم نژاد

زهره

 

نام و نام خانوادگی: زهره فهیم نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg

 

 

كياني

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا كياني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

لله گاني

شهرام

 

نام و نام خانوادگی: شهرام لله گاني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - سیالات

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%84%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

لواسانی

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد لواسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

 

 

محمدزاده ننه کران

جعفر

 

نام و نام خانوادگی: جعفر محمدزاده ننه کران

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

معاونین ثابت

افشین

 

نام و نام خانوادگی: افشین معاونین ثابت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور و مدیر بازاریابی و فروش در شبکه امداد رایانه

حوزه کاری: بازاریابی و فروش

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA.jpg

 

 

ملکی

محدثه

 

نام و نام خانوادگی: محدثه ملکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C.jpg

 

 

نامداري

الهام

 

نام و نام خانوادگی: الهام نامداري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر دفتر سرپرستی بیمه نوین اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

نوروزی

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

هاشميان

سعيد

 

نام و نام خانوادگی: سعيد هاشميان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg

 

 

وحيد دستجردي

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه وحيددستجردي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مسئول روابط عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A.jpg

 

 

يزداني

ليلا

 

نام و نام خانوادگی: ليلا يزداني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: کارشناس اتاق بازرگانی اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

ابطحی

سیما

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما ابطحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%AD%DB%8C.jpg

 

 

انصاري

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا انصاري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر تامین مناقصات

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A.jpg

 

 

ایل­کا

علی اصغر

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ایل­کا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی آبیاری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.jpg

 

 

اينانلو

عليرضا

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا اينانلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88.jpg

 

 

برومند

سولماز

 

نام و نام خانوادگی: سولماز برومند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر مشاور سیستم های اطلاعاتی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF.jpg

 

 

بنايي زاده

منصور

 

نام و نام خانوادگی: منصور بنايي زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

پاكزاد

رامين

 

نام و نام خانوادگی: رامين پاكزاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیرعامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%BE%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg

 

 

جبارنیا

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد جبارنیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

 

 

جمالي گندماني

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود جمالي گندماني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.jpg

 

 

حقیقی

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

خليلي كتولايي

اميربهمن

 

نام و نام خانوادگی: اميربهمن خليلي كتولايي

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A.jpg

 

 

دادور

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد دادور

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

دهشيد

عليرضا

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا دهشيد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: استخراج معدن

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: صادرات سنگ

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%8A%D8%AF.jpg

 

 

رفايي

مهدي

 

نام و نام خانوادگی: مهدي رفايي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر کارخانه

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg

 

 

زماني

احسان

 

نام و نام خانوادگی: احسان زماني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

سیفی

پیام

 

نام و نام خانوادگی: پیام سیفی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C.jpg

 

 

شكرچي زاده اصفهاني

عاطفه

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شكرچي زاده اصفهاني

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B4%D9%83%D8%B1%DA%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

شهنام نيا

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود شهنام نيا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر امور مالی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%8A%D8%A7.jpg

 

 

صادقي دهكردي

سحر

 

نام و نام خانوادگی: سحر صادقي دهكردي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر بازرگانی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%8A.jpg

 

 

صفوي

سيدمحمدحسين

 

نام و نام خانوادگی: سيدمحمدحسين صفوي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A.jpg

 

 

طاهري مبارکه

بهروز

 

نام و نام خانوادگی: بهروز طاهري مبارکه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A.jpg

 

 

طرفايي

حسين

 

نام و نام خانوادگی: حسين طرفايي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: حسابدار

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg

 

 

فهیم نژاد

زهره

 

نام و نام خانوادگی: زهره فهیم نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg

 

 

كياني

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا كياني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

لله گاني

شهرام

 

نام و نام خانوادگی: شهرام لله گاني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - سیالات

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%84%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

 

 

لواسانی

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد لواسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

 

 

محمدزاده ننه کران

جعفر

 

نام و نام خانوادگی: جعفر محمدزاده ننه کران

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

 

 

معاونین ثابت

افشین

 

نام و نام خانوادگی: افشین معاونین ثابت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور و مدیر بازاریابی و فروش در شبکه امداد رایانه

حوزه کاری: بازاریابی و فروش

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA.jpg

 

 

ملکی

محدثه

 

نام و نام خانوادگی: محدثه ملکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C.jpg

 

 

نامداري

الهام

 

نام و نام خانوادگی: الهام نامداري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر دفتر سرپرستی بیمه نوین اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

نوروزی

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

هاشميان

سعيد

 

نام و نام خانوادگی: سعيد هاشميان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg

 

 

وحيد دستجردي

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه وحيددستجردي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مسئول روابط عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A.jpg

 

 

يزداني

ليلا

 

نام و نام خانوادگی: ليلا يزداني

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: کارشناس اتاق بازرگانی اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

http://ent.ut.ac.ir/Images/MemberFiles/147/image/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg