۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:5 بوقت تهران

براهیم منتظری

امیر حسین

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین ابراهیم منتظری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع

عنوان دوره آموزشی:

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ابطحي فروشاني

سيد محمدعلي

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سيد محمدعلي ابطحي فروشاني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير اجرايي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

احمدي

سارا

 

نام و نام خانوادگی: سارا احمدي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

احمديان

عليرضا

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا احمديان

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازاريابي برندينس

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ادبيه

آرش

 

نام و نام خانوادگی: آرش ادبيه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازاريابي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

آقائي

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا آقائي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: معاونت تداركات شرکت آبسال

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

اکبریان

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید اکبریان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: هوافضا

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

آل خورشيد

ياسين

 

نام و نام خانوادگی: ياسين آل خورشيد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند ايرانسل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

انوري

پرديس

 

نام و نام خانوادگی: پرديس انوري

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ايلكي

اعظم

 

نام و نام خانوادگی: اعظم ايلكي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير برنامه ريزي وكنترل پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ايوبي

سروش

 

نام و نام خانوادگی: سروش ايوبي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بابايي

سالار

 

نام و نام خانوادگی: سالار بابايي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس طراح ومدير پروژه انتقال منطقه 5

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بابايي

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا بابايي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند ايرانسل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

بلندي

سعيد

 

نام و نام خانوادگی: سعيد بلندي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عامل شركت نيكو ساز

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بهنام

مهران

 

نام و نام خانوادگی: مهران بهنام

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عامل شركت پرسان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بهنيا

نگار

 

نام و نام خانوادگی: نگار بهنيا

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو/ آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

پارسیان

منوچهر

 

نام و نام خانوادگی: منوچهر پارسیان

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

پاكزاد قرقيه

فرشته

 

نام و نام خانوادگی: فرشته پاكزاد قرقيه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

پورپهلوان

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا پورپهلوان

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند بازرگاني پرديس

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

تاری وردی

فخری

 

نام و نام خانوادگی: فخری تاری وردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

جعفري

شهرزاد

 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد جعفري

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی: آمار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

جلاير

بيتا

 

نام و نام خانوادگی: بيتا جلاير

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حاجي زاده فركوش

سيامك

 

نام و نام خانوادگی: سيامك حاجي زاده فركوش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدرس کارآفرینی/ مديربازاريابي و فروش

حوزه کاری: تدریس و مشاوره کارآفرینی و بازاریابی و فروش

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

حبيبي

ساناز

 

نام و نام خانوادگی: ساناز حبيبي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند شركت داروني نوشه اروطب

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

حسن پورسعادتلو

مهدي

 

نام و نام خانوادگی: مهدي حسن پور سعادتلو

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حمدی

فرزانه

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه حمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حنطوش زاده

عبدالمجيد

 

نام و نام خانوادگی: عبدالمجيد حنطوش زاده

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازرگاني نگين تجارت كارون

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

خليل بيگي خامنه

اميد

 

نام و نام خانوادگی: اميد خليل بيگي خامنه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

خلیلی پناه

آزاده

 

نام و نام خانوادگی: آزاده خلیلی پناه

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

دانشمند ايراني

شهرزاد

 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد دانشمند ايراني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور سازمان ملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

دهلوي

شادي

 

نام و نام خانوادگی: شادي دهلوي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند شركت اكبريه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

راستاد

محسن

 

نام و نام خانوادگی: محسن راستاد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير شركت

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رباني دوست

امير

 

نام و نام خانوادگی: امير رباني دوست

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

رحماني

حميدرضا

 

نام و نام خانوادگی: حميدرضا رحماني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: حسابرس عملياتي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رشیدیان

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد رشیدیان

آخرین مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رضائیان

مرتضی

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی رضائیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رمضاني نژاد

اكرم

 

نام و نام خانوادگی: اكرم رمضاني نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت سپتام

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

رهنمايي

ابوالفضل

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رهنمايي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير مالي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

زاداكبر

مهدي

 

نام و نام خانوادگی: مهدي زاداكبر

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش شركت ساراول

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

زادهوش

سميه

 

نام و نام خانوادگی: سميه زادهوش

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: كارشناس بازرگان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

زند

آناهيتا

 

نام و نام خانوادگی: آناهيتا زند

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سالك فرد

وحيد

 

نام و نام خانوادگی: وحيد سالك فرد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت ساري پويا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ستاری

نوروزعلی

 

نام و نام خانوادگی: نوروزعلی ستاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: ریاضی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سعيدي ساعي

رضا

 

نام و نام خانوادگی: رضا سعيدي ساعي

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: ماركت اينگ

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سلیمانی

اشکان

 

نام و نام خانوادگی: اشکان سلیمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی منابع طبیعیگرایش شیلات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سليمي

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه سليمي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سهيلي آزاد

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا سهيلي آزاد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازرگاني شركت توسعه و ارتباطات ايمن اقليم

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سيد احمد پور

امير

 

نام و نام خانوادگی: امير سيد احمد پور

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: دبير

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سيد احمد پور

مرتضي

 

نام و نام خانوادگی: مرتضي سيد احمد پور

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مديرعامل فناوري ستايش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سيد جلالي اقدم

سيد محمود

 

نام و نام خانوادگی: سيد محمود سيد جلالي اقدم

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: فروش مصالح ساختمان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سیدی

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم سیدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سيف

سميه

 

نام و نام خانوادگی: سميه سيف

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند شركت سيمان دشستان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سيف اله زاده

ملينا

 

نام و نام خانوادگی: ملينا سيف اله زاده

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند سازمان ملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شرفي

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شرفي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس برق

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شرقي صومعه

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شرقي صومعه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كامند شركت خودرو سازي سايپا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

شنطيائي

آرزو

 

نام و نام خانوادگی: آرزو شنطيائي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازاريابي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

شهر بابكي

ياسمين

 

نام و نام خانوادگی: ياسمين شهر بابكي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند ش -لازك

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شوشي زاده

آزاده

 

نام و نام خانوادگی: آزاده شوشي زاده

آخرین مدرک تحصیلی: دكترا

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: دامپزشك

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

صيفي خاني

پرنياز

 

نام و نام خانوادگی: پرنياز صيفي خاني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش ايران هاست

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

طالبي

سهيلا

 

نام و نام خانوادگی: سهيلا طالبي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند بانك پارسيان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

عباد

مهراد

 

نام و نام خانوادگی: مهراد عباد

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش شركت فرافن گاز تهران

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

عبدلي

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد عبدلي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: سوپروايزر كاله

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

علماءفر

مصطفي

 

نام و نام خانوادگی: مصطفي علماءفر

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش شرکت داروسازي آفا شيمي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

عليزاده كاشاني

علي

 

نام و نام خانوادگی: علي عليزاده كاشاني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس اتوماسيون

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غریفی

سید امیر

 

نام و نام خانوادگی: سید امیر غریفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: فیزیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غياثي فر

امير

 

نام و نام خانوادگی: امير غياثي فر

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غيبي

علي محمد

 

نام و نام خانوادگی: علي محمد غيبي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: معدندار

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

فرهنگي

مهديه

 

نام و نام خانوادگی: مهديه فرهنگي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: حسابدار

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

فضائلي

مريم

 

نام و نام خانوادگی: مريم فضائلي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند شرکت LG

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

فضليان

مهرداد

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد فضليان

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: كارمند

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

فهيم پور

فهيم

 

نام و نام خانوادگی: فهيم فهيم پور

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مديرعامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاسمي

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد قاسمي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير شركت انبوه سازي

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاسميه

علي رضا

 

نام و نام خانوادگی: علي رضا قاسميه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاضي مقدم

پويان

 

نام و نام خانوادگی: پويان قاضي مقدم

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازرگاني شرکت سوخت آوا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاضي مرادي

سعيد رضا

 

نام و نام خانوادگی: سعيد رضا قاضي مرادي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

قرباني

وحيد

 

نام و نام خانوادگی: وحيد قرباني

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عاملpsp مدير كنترل پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

كاوه

مريم

 

نام و نام خانوادگی: مريم كاوه

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: كارشناس برنامه ريزي همكاران سيستم

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

كديوركومله

شيرين

 

نام و نام خانوادگی: شيرين كديوركومله

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير بازرگاني شرکت آوانداد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

كريمي دهكردي

روزبه

 

نام و نام خانوادگی: روزبه كريمي دهكردي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

كوشكي

سونا

 

نام و نام خانوادگی: سونا كوشكي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مسئول خدمات پس از فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کارکن آذری

سپیده

 

نام و نام خانوادگی: سپیده کارکن آذری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی بین المللی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

گرائلي

آرش

 

نام و نام خانوادگی: آرش گرائلي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دپارتمان شرکت تهران الكتريك

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

م دلاور

پروين

 

نام و نام خانوادگی: پروين م دلاور

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت پارس آنلاين

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

محمدي

آيت

 

نام و نام خانوادگی: آيت محمدي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير اداري شرکت طب گستران

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

محمدي دستجا

علي

 

نام و نام خانوادگی: علي محمدي دستجا

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: بازرگاني

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مرشدي

مريم

 

نام و نام خانوادگی: مريم مرشدي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مديربازاريابي و فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مظفری

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد مظفری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

موسوی کوچکسرانی

سیده مریم

 

نام و نام خانوادگی: سیده مریم موسوی کوچکسرانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: منابع طبیعی گرایش جنگلداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مونسان

سهيل

 

نام و نام خانوادگی: سهيل مونسان

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: توليد كننده

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مير هادي

مهرتاش

 

نام و نام خانوادگی: مهرتاش مير هادي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نجاتي

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا نجاتي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

نجفي

مريم

 

نام و نام خانوادگی: مريم نجفي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: كارشناس امور بين الملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نجفي كل بازويي

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد نجفي كل بازويي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: معاونت فروش نمايندگي بيمه كارآفرين

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نصيري

احمد رضا

 

نام و نام خانوادگی: احمد رضا نصيري

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

وفايي

محمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا وفايي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ولي پور

سارا

 

نام و نام خانوادگی: سارا ولي پور

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مديرتحقيق وتوسعه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

يوسف كلاني

مهدي

 

نام و نام خانوادگی: مهدي يوسف كلافي

آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدير فروش صنعتي بهشر

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه