برگزاری اولین جلسه دفاع آنلاین در دانشکده کارآفرینی

برگزاری اولین جلسه دفاع آنلاین در دانشکده کارآفرینی


با توجه به شرایط شیوع پاندمی کوید 19 در کشور و عدم حضور فیزیکی دانشجویان و اساتید در محل دانشکده کارآفرینی، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت آنلاین در روز 24 اردیبهشت ماه در دانشکده برگزار شد. 
در این جلسه خانم زهره حسن نژاد، دانشجوی دوره دکتری آموزشی پژوهشی رشته کارآفرینی از پایان نامه خود با عنوان "طراحی و تبیین مدل تقویت هوشیاری کارآفرینانه در کارآفرینان فناور مبتنی بر رویکردهای شناختی و معنوی" به راهنمایی دکتر محمدرضا زالی و دکتر نظام الدین فقیه و مشاوره دکتر سیدرضا حجازی و دکتر علی مبینی دهکردی در حضور هیأت داوران بصورت الکترونیکی دفاع کرد.
 
آدرس کوتاه :